Martin Potůček

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Výzkum Ukončené projekty

Ukončené výzkumné projekty - výběr

 1. Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby (P17)
  2012-2016
  Odpovědný řešitel: Martin Potůček
  CESES se podílí na realizaci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) v rámci jeho podprogramu P17, jehož cílem je rozvoj a uplatnění věd o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby.


 2. Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky
  2011-2015
  Dvě pracoviště FSV UK (CESES a Katedra veřejné a sociální politiky na ISS) se podílí na realizaci projektu, který umožní naplnění strategické vize dané Dlouhodobým záměrem MU 2011–2015 (i stejným dokumentem na úrovni fakulty) v oblasti rozvoje graduálního a postgraduálního studia ekonomických disciplín, tj. propojení špičkových AV a IT technologických prvků na inovaci standardů studia po vzoru prestižních zahraničních ekonomických VŠ. Záměr je určen pro studenty graduálního i postgraduálního studia a v menší míře budou profitovat i akademičtí pracovníci MU. Inovacemi budou procházet především předměty povinné a povinně volitelné s cílem modifikace profilu absolventa vzhledem k potřebám trhu práce a praxi. Globálního cíle projektu bude dosaženo propojením spolupráce domácích a zahraničních expertů v oblasti socioekonomických věd s možností poskytnout studentům špičkové zázemí pro studium. Aktivity bude realizovat tým složený ze zástupců Masarykovy univerzity a FSV UK, kteří vyberou i spolupracující externí/zahraniční odborníky.


 3. Občanská bezpečnost jako součást bezpečnostního systému v ČR a Polsku - teoretická konceptualizace a zhodnocení podobnosti a rozdílů v širším evropském kontextu (BESYS)
  2013-2014
  Odpovědný řešitel: Martin Potůček
  Projekt řešený v rámci programu MOBILITY, financovaný MŠMT ČR. Polským partnerem je Adam Mickiewicz University v Poznani. Cílem projektu je na základě komparativní analýzy konceptualizovat bezpečnostní systém, včetně zvláštního zohlednění role systému občanské bezpečnosti, a vytvoření a etablování výzkumné spolupráce v oblasti veřejných politik mezi oběma partnerskými institucemi.
 4. Posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích
  2012-2013
  Odpovědný řešitel: Martin Potůček
  Projekt řešený v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA s finanční podporou TA ČR. Cílem projektu je vytvoření poznávacích a metodických předpokladů pro posílení procesů strategického řízení na úrovni krajů a identifikace možností, které má Asociace krajů České republiky v jejich iniciaci, formování, koordinaci a metodickém usměrňování. Vyústěním projektu budou návrhy certifikovaného manuálu doporučených postupů a metodiky posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích.
  Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích: zde.
  Manuál – příloha k Metodice posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích: zde.
 5. Income From Work After Retirement - Country Report on the CR
  2012
  Odpovědný řešitel: Martin Potůček
  Mezinárodní projekt na zakázku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), který se zaměřuje na téma práce v důchodovém věku. CESES zpracovává národní zprávu za Českou republiku, která se skládá ze dvou částí. První analyzuje podmínky pro zaměstnávání důchodců a související politiky na národní úrovni, druhá zkoumá pomocí případových studií motivace a existující praxi zaměstnávání důchodců na úrovni konkrétních firem a organizací.
  Výstup projektu

 6. Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy
  2011-2012
  Odpovědný řešitel: Martin Potůček
  Projekt řešený na zakázku pro odbor sociálních služeb Magistrátu hl. města Prahy. Záměrem analýzy je získat poznatky využitelné při vytváření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP. Hlavními cíli výzkumu jsou identifikace potřebnosti konkrétních sociálních služeb z hlediska cílových skupin uživatelů sociálních služeb, porovnání zjištěné potřebnosti se současnou praxí poskytování sociálních služeb a na základě získaných poznatků zpracování návrhu dalších kroků v systému poskytování sociálních služeb na území HMP, které budou moci být implementovány do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP.
  Záverečná zpráva projektu

 7. Global Emerging Issues
  2011
  Odpovědný řešitel: Martin Potůček
  Projekt řešený na zakázku CENTRA Technology, Inc. (USA). Cílem bylo zpracování dvou zpráv zaměřených na identifikaci 15 vynořujících se globálních výzev s potenciálním dopadem na světovou bezpečnost a kvalitu života a metodologii jejich výběru a pořadí důležitosti.
 8. Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - dílčí výzkumný projekt v rámci výzkumného záměru FSV UK v letech 2005 - 2011 nazvaného "Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika". Předmět výzkumné činnosti CESES v dílčím projektu zahrnuje systematickou identifikaci a analýzu klíčových otázek modernizace české společnosti, jejích vývojových bariér a rozvojových příležitostí. CESES se zatím jako jediná výzkumná instituce v ČR soustředí na zpracování dílčích i souhrnných vizí a strategií sociálního, ekonomického a politického vývoje České republiky v širším globálním, mezinárodním, bezpečnostním a ekologickém kontextu a ve vztahu k jejímu uplatnění v Evropské unii. Za tímto účelem budou vypracovávány analýzy a scénáře usnadňující artikulaci národních zájmů a od nich odvozených priorit pro český stát. Součástí realizace dílčího projektu bude rozvíjení metodiky zkoumání možných budoucností a uplatňování nástrojů strategického řízení. Více informací o projektu na stránkách CESES.
 9. Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky do roku 2025 (2011)
  Odpovědný řešitel: Martin Potůček
  Studie zpracovávaná na zakázku pro Technologické centrum AV ČR. Studie identifikuje, popisuje a zdůvodňuje nejdůležitější ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky v horizontu 15 let, tj. cca do roku 2025.
 10. Společný výukový a výzkumný program Karlovy univerzity a University of California at Berkeley: "Finance and Mental Health Services Training in Czech Republic/Central Europe 2007-2011" umožňující dlouhodobou výzkumnou a výukovou spolupráci končících a hotových doktorandů a dalších výzkumníků obou univerzit. Polem výzkumného zájmu je duševní zdraví a jeho determinanty, otázky řízení a financování zdravotnictví a procesy formování a realizace veřejné politiky. Program bude rozšiřován spoluprací s odborníky z dalších zemí středovýchodního regionu, především Slovenska, Bulharska, Rumunska a Chorvatska.
 11. Projekt „Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika.“ (2009-2011) - Cílem projektu, realizovaného na půdě Operačního programu Praha Adaptabilita EU (č.  programu CZ.2.17), je výrazně zkvalitnit obsahy a metody vzdělávání, nabízené  v rámci uvedeného studijního oboru na magisterském a doktorském stupni na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy  v Praze, a to na základě identifikovaných potřeb uplatnění jeho absolventů v praxi.
 12. Rodinná politika na regionální a lokální úrovni (červenec 2010-únor 2011) - Cílem řešení projektu (č. HC199/10 - MPSV) jsou možnosti tvorby a rozvoje české rodinné politiky na regionální a lokální úrovni na základě platných právních úprav, zmapování stávající situace v této oblasti v České republice, existence a rozvoj prorodinných opatření na regionální a lokální úrovni v jiných evropských zemích a možnosti inspirace pro Českou republiku, doporučení, příklady dobré praxe. Zároveň výzkum specifikuje činnost neziskových organizací pracujících ve sféře prorodinné politiky a jejich způsob a kvalitu ovlivňování regionální rodinné politiky.
  Závěrečná zpráva projektu

 13. Civil Society and New Forms of Governance in Europe (2005-2009) (CINEFOGO) - výzkumný projekt 6. rámcového programu EU. The CINEFOGO Network is concerned with the importance of improving citizens' participation in governance. This requires new knowledge on the role of multiple identities, active citizenship and organized civil society. CINEFOGO is a consortium consisting of more than forty universities and research institutes, and a number of public service institutions in 15 European countries. In addition, Harvard University from USA participates. The Network includes about 100 individual researchers. The CINEFOGO's mission is to generate and spread knowledge on the evolution of citizenship and multiple identities in Europe, and addressing civic apathy and social exclusion in Europe.
 14. Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti (2004-2008) - výzkumný grant č. 1J 028/04-DP2 uskutečňovaný v garanci MPSV v rámci Národního programu výzkumu I. Předmětem projektu je současný stav, změny a výhled vývoje sociální a kulturní soudržnosti české společnosti s cílem navrhnout realistickou strategii k posílení soudržnosti jak na makroúrovni (stát), tak na mezo- a mikroúrovni společnosti. Více informací o projektu zde.
 15. Společný výukový program Karlovy univerzity a University of California at Berkeley: "Society and Mental Health Policy Research Training Program 2002-2006" - umožňující dlouhodobé postdoktorandské stáže na Kalifornské univerzitě v Berkeley vynikajícím českým absolventům doktorského studia sociálních věd či lékařství.
 16. Výzkumný grant GA ČR č. 403/03/0109 "Systematický rozvoj metodologie prognózování", 2003-2005 - systematické sledování, experimentální ověřování, rozvíjení a evaluace ve světě užívaných prognostických metod a postupů. Vývoj nových metod a jejich vřazování do uceleného komplexu prognostické metodologie a praxe zkoumání budoucího vývoje České republiky. Hlavní výstupy projektu jsou vydání Manuálu prognostických metod (nakladatelství SLON, 2006) a uspořádnání dvou mezinárodních pracovních konferencí nazvaných Prague Workshops on Futures Studies Methodology
 17. Výzkum "Quality of Life in the European Union and the Candidate Countries" (2003-2007) - expertní spolupráce na výzkumu zabývajícím se problematikou kvality života a úrovně sociálních a zdravotních služeb v kandidátských zemích EU, organizovaném Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin (Německo) a financovaném European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 18. Dynamika transformace českého systému sociální ochrany v kontextu globalizace a evropské integrace (2002-2004) - projekt Evropské unie financovaný v rámci projektu COST A15 - Reforming Social Protection Systems in Europe: Comparing dynamics of transformation of social protection systems in context of globalization and European construction. Hlavním cílem projektu bylo rozšiřování znalostí o reformách systémů sociálního zabezpečení v Evropě v kontextu globalizace a evropské integrace. Hlavním výstupem projektu je Studie CESES č.7/2004 nazva Český stát veřejných sociálních služeb: měnící se prostředí, měnící se instituce.
 19. Výzkum pro MŠMT ČR: "Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu", 2003 - řešení dílčího tématu mechanismy (intermediátoři) eufunkčního upevňování sociální soudržnosti a jejich možné využití - institucionální rámec veřejných a sociálních politik.
 20. Millenium Development Goals Report pro ČR (2003-2004) - koordinace projektu Rozvojového programu Organizace spojených národů (UNDP) na národní úrovni. Zpráva byla zpracována jako součást zprávy regionální, která zahrnuje vedle České republiky i Maďarsko, Slovinsko a Slovensko a regionální srovnání. Zprávy představují první výchozí krok, který má podnítit veřejný zájem o sledování MDGs v těchto zemích. Všechny zprávy jsou k dispozici ke stažení na stránkách projektu.
 21. Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003 - koordinace projektu Rozvojového programu Organizace spojených národů (UNDP) na národní úrovni. Zpráva navazuje na řadu předchozích, které byly předloženy různými českými výzkumnými pracovišti a autorskými týmy v posledních letech. Naše práce na tyto studie pochopitelně navázala. V souladu s požadavkem zadavatele jsme se však pokusili neopakovat již jednou řečené. Kromě tematického doplnění předchozích studií a aktualizace analýz o nové skutečnosti orientujeme celý text tak, aby identifikoval nejdůležitější problémy lidského rozvoje České republiky a formuloval priority a nabízející se způsoby jejich řešení koordinovanou veřejnou akcí. Zpráva je k dispozici ke stažení v českém a anglickém jazyce.
 

Konzultační hodiny

Ke konzultacím u prof. Martina Potůčka se laskavě přihlašujte na adrese http://terms.fsv.cuni.cz.

Přihláška k odebírání aktualit

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Jméno:
Email: