Martin Potůček

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Books

České důchody

There are no translations available.

České důchody
Potůček, Martin
Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018, 182s
ISBN 978-80-246-4236-9
ISBN 978-80-246-4243-7 (pdf)
ISBN 978-80-246-4245-1 (epub)
ISBN 978-80-246-4244-4 (mobi).

Autor (předseda Odborné komise pro důchodovou reformu v letech 2014–2017) seznamuje čtenáře čtivou formou s tím, kdy a co můžeme od důchodového systému očekávat, s jeho přednostmi, slabinami a nespravedlnostmi, poodhaluje mýty, které komplikují úsilí o důchodovou reformu v Česku a věnuje se zákulisí činnosti své komise v širším politickém a administrativním kontextu. Knihu zpestřují ilustrace Rostislava Pospíšila.

 

Public Policy


Public Policy

Potůček M.
Prague: Karolinum Press, 2017
ISBN 978-80-246-3556-9, ISBN 978-80-246-3570-5
The publication is primarily intended for international students of public policy. It represents an original contribution to the existing body of English textbooks of public policy – a young but dynamically developing discipline. Providing several case studies, it illuminates how theories are used in research practice. It builds on the author’s many years of experience researching and teaching the discipline in Europe.
“I think Martin Potůček’s Public Policy will prove to be of very great importance to the teaching of public policy and to the practice of policy analysis and policy making.
As Professor Potůček describes, the tools of public policy help explain (and shape) government and broader social policies around the world. Within that framework, ‘policy analysis’ is increasingly the coin of the realm, and this volume is an informed and informative tour of its spreading domain.
As a textbook, it brings together a broad, multi-disciplinary literature with succinct clarity, wisdom, and trenchant examples. And, in doing so, it objectively presents key material that, in other hands, might be used to advance one or another political or ideological position.”
(Douglas J. Besharov, School of Public Policy, University of Maryland)

 

The Ailing Welfare State

THE AILING WELFARE STATE
The Role of Politicians and Experts in the Preparation of the Czech Pension Reform
Potůček, M., Rudolfová, V. The Role of Politicians and Experts in the Preparation of the Czech Pension Reform. In: Sánches-Cabeduzo, S. S., López Peláez, A. (Eds.) 2017. The Ailing Welfare State. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi. pp. 165-190. ISBN 978-84-9135-455-0.

Although pension systems are among the most stable elements of social systems, even they evolve. In recent decades, dozens of countries have joined in by enacting minor adjustments or significant reforms. Politicians as well as invited experts have been paying close attention to the topic. In this paper, we analyze the framework of the spirit and content of the discourse of the Czech pension reform between 2004 and 2015 with the aid of discursive institutionalism theory and methods of frame analysis. The center of our focus is on the institutional framework and the content of the communication of its key actors - politicians and experts. It turns out that even though the politicians cannot make do without the experts while providing them the opportunity to exercise their professional duties and knowledge in the decision-making process, the politicians, themselves, ultimately have the final word.
Download HERE(.pdf)

 

Policy Analysis in the Czech Republic

There are no translations available.


Policy Analysis in the Czech Republic

Veselý, Arnošt, Nekola, Martin, Hejzlarová, Eva M. (eds.)
Bristol, Chicago: Policy Press, 2016
ISBN 978-1-44731-814-9
Policy Analysis in the Czech Republic je novým přírůstkem do série International Library of Policy Analysis. Je prvním zevrubným přehledem historického vývoje a současného stavu analýzy veřejných politik nejen v České republice, ale také v regionu postkomunistické střední a východní Evropy. Jako taková podává unikátní obraz analýzy veřejných politik, který se v mnoha ohledech zásadně liší od Západních učebnic analýzy veřejných politik. Kniha napsaná předními experty v oboru nastiňuje historický vývoj analýzy veřejných politik, identifikuje její roli v akademickém vzdělávání a výzkumu a zkoumá její proměnlivé styly a metody. Tato unikátní kniha je nezbytným čtením pro výzkumníky, tvůrce veřejných politik a studenty.
Martin Potůček:
Public policy in the Czech Republic: historical development and its current state (s. 17 - 34) odkaz zde
Martin Potůček, Vladimír Hulík, Klára Hulíková Tesárková, Libor Stejskal:
Policy analysis in the Czech Republic and the Influence of supranational organisations (s. 71 - 90) odkaz zde

 

Veřejná politika

There are no translations available.

Veřejná politika
Potůček, Martin a kol.
Praha: C. H. Beck, 2016
ISBN 978-80-7400-591-6

Veřejná politika (Public Policy) je mladá, rychle se rozvíjející mezioborová disciplína, která odhaluje hlubší  příčiny a souvislosti různých společenských jevů a navrhuje věcná řešení naléhavých problémů. I když čerpá z poznatků a přístupů mnoha dalších věd, například ekonomie, politologie, sociologie, demografie, práva a veřejné správy, jejím specifikem je důraz na uplatnění získaných poznatků v politické a správní praxi. Její teorie a přístupy jsou ilustrovány třemi případovými studiemi o postupu české důchodové reformy. Tato systematicky pojatá učebnice osloví všechny, kdo chtějí zmíněným problémům nejen lépe porozumět, ale také navrhovat účinná řešení - ať už jako studenti či jako veřejně činné osobnosti, experti, úředníci a politici.

 

Vyšly mi 2 kapitoly v nové publikaci

There are no translations available.

Theory and practice of the welfare state

Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century

Zudová-Lešková Z., Voráček, E et al.
The Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 2014
ISBN 978-80-7286-216-0

A new Social Contract: The Key to European integration's Political Legitimacy (s. 136-145)

Programs to Enhance Human Potential vs. Socio-Political Reality (s. 549-559)

 

Politika a politický marketing

There are no translations available.

Intelektuál ve veřejném prostoru

Politika a politický marketing

Bohumít Štědroň, Martin Potůček, Vladimír Prorok,
Jakub Landovský a kol.
Praha, C.H. Beck, 2013
ISBN 978-80-7400-448-3

Politická věda a politický vývoj jsou relativně mladé disciplíny a jejich současná podoba navazuje na rozvoj přírodních a technických věd v kontextu dynamických společenských změn vyvolaných technologickými inovacemi. Publikace pokrývá řadu oblastí, ke kterým patří souvislosti mezi politikou, politologií, politickým marketingem a lobbingem. Případové studie se týkají parlamentních voleb v roce 2010, senátorských voleb v roce 2012 a přímé volby prezidenta v roce 2013.

Martin Potůček : Případová studie 3 Senátní volby ve volebním obvodu 23 v roce 2012 v ČR (str. 163-176)

 

Discourses on Social Rights in The Czech Republic

Discourses on Social Rights in the Czech Republic

Social policy and citizenship: the changing landscape

Evers, Adalbert - Guillemard, Anne-Marie
New York, Oxford University Press
ISBN 978-0-19-975404-5

The representative volume is based on juxtaposition of social citizenship rights on one hand, and the real-life social policy developments on the other in international context. The chapter analyses four (academic, political, administrative and civic) discourses on this issue in the Czech Republic between 1992 and 2010. In this time period, the attention devoted to social rights issues did not grow substantially. Discourses typically took place in isolated, parallel epistemic communities, whether defined sectorally or ideologically. An effective overcoming of barriers was rarely seen between sectors and never between the different ideological streams.

Martin Potůček: Discourses on Social Rights in the Czech Republic. (pp. 335-356)

 

Prognostické metody a jejich aplikace

There are no translations available.

Prognosticke metody a jejich aplikace

Prognostické metody a jejich aplikace

Štědroň Bohumil, Potůček Martin, Knápek Jaroslav, Mazouch Petr a kol.
Praha, C.H. Beck 2012
ISBN 978-80-7179-174-4

V této publikaci zveřejňuji rozsáhlejší úvodní kapitolu, nazvanou Celostní přístup k sociálnímu prognózování: teorie, metody, aplikace (s. 1-38). Shrnuji v ní více než desetileté teoretické a metodologické poznatky a zkušenosti z práce Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na celostních sociálních prognózách, vizích a strategiích vývoje České republiky v kontextu globalizace a evropské integrace.

Celostní přístup k sociálnímu prognózování: teorie, metody, aplikace (s. 1-38) 1/3
Celostní přístup k sociálnímu prognózování: teorie, metody, aplikace (s. 1-38) 2/3
Celostní přístup k sociálnímu prognózování: teorie, metody, aplikace (s. 1-38) 3/3

 

Cesty z krize

There are no translations available.

Cestyzkrize

Cesty z krize

Martin Potůček
SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON)
2011, Praha

Česká společnost je v krizi. Autor nepomíjí její globální souvislosti, ale rozebírá především konkrétní problémy našeho veřejného života a uvažuje o způsobech, jak jim čelit. Věnuje se daňové politice, důchodové reformě, hospodářské politice, nezaměstnanosti, zadlužování jednotlivců i rodin, deficitům zajišťování sociálních práv, chabé podpoře rodiny a vzdělávání, bezpečnosti či ochraně životního prostředí, rostoucímu počtu cizinců, rozdílným podmínkám pro život mužů a žen či rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými. Chce svými krátkými texty doprovázenými citáty klasiků oživit veřejnou rozpravu o klíčových problémech budoucího směřování české budoucnosti a způsobech, jak se s nimi vyrovnávat. Kniha je určena všem, kterým není lhostejná budoucnost naší země v době, kdy cesty z krize hledá celý svět.

Cesty z krize - výběr stran
Dostupné ke koupi zde.

 

Poznávání budoucnosti jako výzva

There are no translations available.

Poznávání budoucnosti jako výzva

Poznávání budoucnosti jako výzva

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. a kolektiv
Vydala Univerzita Karlova v Praze
Nakladatelství Karolinum
ISBN 978-80-246-1897-5

Tato publikace nabízí ucelenou charakteristiku sedmi základních výzev při řešení celostně pojatých úloh sociálního prognózování a zároveň specifikuje možnosti a způsoby, jak tyto výzvy zvládat. Začíná vymezením prognózování jakožto formulace podmíněných výpovědí o možných budoucnostech a rozborem prognostické metodologie a metod. Odkazuje přitom na uplatňující se teorie a kritéria hodnocení. Rozebírá roli elit a veřejnosti v prognostické tvorbě, analyzuje podobu institucionálního rámce prognózování a pojednává i o výzvách globalizace. V závěru identifikuje klíčové meritorní výzvy budoucnosti pro českou společnost a český stát a formuluje řadu praktických doporučení pro sociální prognózování.
Kniha byla zpracovaná týmem autorů z Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (CESES FSV UK, http://www.ceses.cuni.cz), kteří se opírají o své více než desetileté zkušenosti se souhrnným prognózováním vývoje české společnosti. Jejich poznatky mohou být užitečné všem, kdo se vydávají na obtížnou cestu poznávání možných budoucností. Nemusí přitom tolik záležet na specifické aplikační oblasti – tedy zda jde o úroveň celostátní, krajskou či municipální, zda se v centru pozornosti ocitne veřejná či soukromá instituce, veřejný, komerční nebo občanský sektor, nebo zda budou prognózy, vize a strategie věnované průřezovým či sektorovým problematikám.

 

Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky

There are no translations available.

strategieochrana

Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky

F.Ochrana (editor)
Nakladatelství Matfyzpress
2010, Praha

Autoři: Zuzana Drhová, Pavol Frič, Martin Nekola, Vilém Novotný, František Ochrana, Martin Potůček, Antonín Rašek, Jaroslava Simonová, Arnošt Veselý

Kniha se zabývá problematikou strategického řízení ve veřejné správě a zkoumá teoretické přístupy k tvorbě politiky. Vymezuje aktéry strategického vládnutí a strategického řízení. Analyzuje vize, prognózy, koncepce a realizační plány jako klíčové dokumenty pro strategické řízení a plánování činnosti resortů. Zabývá se zkoumáním neotayloristického a neoweberiánského přístupu k řízení veřejného sektoru a porovnává je s ideou „veřejného podnikání“ a „new public management“. V závěrečné části přibližuje problematiku strategického řízení na vybraných případových studiích (obrana, vzdělávání, trvale udržitelný rozvoj).


Martin Potůček - kapitoly 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.3, 4.3

 

The Sociopolitical dimension of changes in society,1989-2009

Tehdyated

Then and Now. Czech society after 20 years.

Libor Prudký (editor)
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
2010, Praha

The Sociopolitical dimension of changes in society, 1989-2009. Programs vs. Reality (p. 123-130)

 

Stát na houpačce, Společnost se štěpí (2 scénáře)

There are no translations available.

9scenaru

Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti

P.Frič, A.Veselý (editoři)
Autoři scénářů:
M.Balabán, V.Benáček, P.Frič, J.Kloudová, M.Nekola, M.Nekolová,
F.Ochrana, M. Potůček, A.Rašek, A.Veselý
Vydavatelství MATFYZPRESS
2010, Praha


Stát na houpačce (s. 29-33)
Společnost se štěpí (s. 52-55)
Závěr
Riziková budoucnost : Devět scénářů vývoje české společnosti (celá publikace ke stažení)

 

Transformaciones del Estado de bienestar en Europa central y del este.

There are no translations available.

Transformaciones del Estado de bienestar en Europa central y del este

POTŮČEK, Martin. Transformaciones del Estado de bienestar en Europa central y del este.

In SOLANO, C. B. - BARBA, G. O. - LOMELÍ, E. V.(ed.).

Más allá de la pobreza : regímenes de bienestar en Europa, Asia y América. 1.edition.

Guadalajara : El Colegio de la Frontera Norte, Universidad de Guadalajara, 2009, pp. 215-262. ISBN 978-607-450-078-3.

The chapter deals with the factors and effects of social policy transformation in Central and Eastern Europe. In Spanish.

Transformaciones del Estado de bienestar en Europa central y del este. (pages 215-262, In Spanish)

 

 

Strategic governance and the Czech Republic

There are no translations available.

Strategic governance
Potůček, M. et al.
Strategic governance and the Czech Republic. Prague, Karolinum 2009.196 pages. ISBN 978-80-246-1681-0.

This book discusses the conceptual foundations of strategic governance and the possibilities of analysing it through the use of indicators. The book summarises the history of attempts to apply strategic governance within the contexts of globalisation and European integration in the Czech Republic after 1989. Furthermore, the roles of elites, the general public, political parties, the media, and public budgets in strategic governance are examined. The final chapter contains brief exhibits of selected strategic documents that were realised at the national, regional, and local levels. Avenues of initiating and/or improving the processes of strategic governance have been identified, in particular, for the central level of public administration.

 

 

Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti

There are no translations available.

Strategické volby Potůček, M. - Mašková, M. a kol.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2009
Počet stran: 364 IBN 978-80-246-1655-1.

Publikace identifikuje důležité, empiricky zachytitelné vývojové trendy české společnosti i jejího vnějšího prostředí. V první části je identifikace trendů zasazena do širšího metodologického rámce tvorby vizí a strategií pro český stát. Je zde představen modulární přístup, v němž poznatky o těchto trendech vystupují jako předpoklady uplatnění ostatních prvků prognostického postupu. Následuje rozbor čtyř důležitých globálních trendů s dlouhodobým působením. Degradace životního prostředí, nezápadní tvář globalizace, globální nerovnost jako globální hrozba a nová multipolarita, to jsou hlavní vnější trendy, které budou výrazně ovlivňovat i budoucnost České republiky. Vnitřní trendy jsou rozděleny do deseti oblastí, které byly identifikovány jako důležité součásti výkladu společenského pohybu. Publikace se zaměřuje na vývojovou dynamiku práva, ekonomiky, politického systému, vzdělávání, inovací, dále na populační vývoj, přírodu a životní prostředí, suroviny, bezpečnost a hodnoty v české společnosti z hlediska výhledu vývoje v dané oblasti i vztahu ke kritériu kvality a udržitelnosti života.. Závěr nabízí stručnou metaúvahu o aktuální i potenciální sociální dynamice a o tom, jak se promítá do formulace strategických úloh pro českou společnost.

 

 

Diversity and Commonality in European Social Policies.

Diversity

Golinowska, St., Hengstenberg, P., Zukowski, M. (eds.) Warsaw: Wydawnicztwo Naukowe Scholar and Friedrich Ebert Stiftung. (2009)

The Czech national model of the Welfare State. Tradition and changes, pp. 33-69.

The chapter brings an evidence of the specificities of the Czech social policy development (namely of its historical roots, values, institutions, actors, and social expenditures and revenues) between 1990 and 2006.  This development is analyzed in a broader context of the impact of the country’s European Union membership (namely of the EU social legislation, the Open Method of Coordination and the European Social Fund).

Complete publication for download here (s. 33-69, in czech).

 

 

Strategic Choices for the Czech Society – Theoretical Points

Strategické volbyPotůček, M. – Musil, J. – Mašková, M.(eds):
Strategické volby pro českou společnost – teoretická východiska. (Strategic Choices for the Czech Society – Theoretical Points of Departure. In Czech with the English summary.)
Praha, Sociologické nakladatelství 2008, 375 p.

The ambition of this book is to bring a sum of basic theoretical concepts offered by the contemporary social sciences and humanities in articulating the conditional futures of the Czech society amidst the processes of globalization and European integration. It reflects the country’s social, economic, political and institutional changes on its way of seeking a dynamic equilibrium between the market, state, and civic sector. Various levels of governance (mainly the nation state and the European Union) and subjective characteristics of actors (elites and the public) are taken into consideration as well.

 

 

Strategic Governance and the Czech Republic: Theoretical Considerations, Real-life Performance

There are no translations available.

Obal knihy

Strategic Policy Making in Central and Eastern Europe.
Martin Brusis - Katarína Staroňová - Radoslaw Zubek (eds.)

"Strategic Governance and the Czech Republic: Theoretical Considerations, Real-life Performance”, pp. 99-114.

Je navržen teoretický rámec pro lepší porozumění strategickému vládnutí vztaženému k měnící se společnosti a budoucím vývojovým ohrožením a příležitostem střední a východní Evropy. Ve druhé části jsou shrnuty první empirické poznatky výzkumu, založeného na těchto teoretických východiscích a zaměřeného na procesy strategického vládnutí v České republice.

Ke stažení : Strategic Governance and the Czech Republic: Theoretical Considerations, Real-life Performance (str. 99-114)

 

Metamorphoses of Welfare States in Central and Eastern Eur.

capacities cover

Welfare State Transformations. Comparative Perspectives.

Martin Seeleib-Kaiser (ed.). Houndmills and New York, Palgrave Macmillan 2008.

„Metamorphoses of Welfare States in Central and Eastern Europe“, pp. 79-95

The chapter deals with the protracted processes of social policy transformations in Central and East European post-communist countries. Parallel processes of political democratization, institutionalization of the market economy, globalization and Europeanization form the relevant context of genuine domestic decision making and implementation. From a scholarly point of view, the processes of their societal transformations have been – and still are – a series of exciting natural experiments.

download here : Metamorphoses of Welfare States in Central and Eastern Europe (str. 79-95)

 

 

Capacities of Governance in the Czech Republic

There are no translations available.

capacities cover
M. Potůček (editor)
Matfyzpress, Praha 2008

This book is devoted to the problems and perspectives of governance in the Czech Republic. Domestically, specific factors arise from the stresses, demands and handicaps of this transformation. Internationally, the main contextual factor ― apart from globalisation ― is the integration of the country into the institutional structures and operational regimes of the European Union.

 

 

Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics,

Mental Health Care Reform R. Scheffler, M. Potůček (editors)
Karolinum, Praha 2008


This book analyzes the needs, processes and challenges of mental health care reform in the Czech Republics and Slovakia. Comparing these two countries which used to be one state until the end of 1992, it identifies many obstacles to ongoing reforms: low funding levels distributed in inefficient ways, not always reaching those with greatest needs; the reliance on psychiatrists and reluctance to expand the role of other staff groups; and particularly the lack of information for appropriate decision making and poor systems of quality control.

 

 

The Czech republic tradition compatible with modernisation?

There are no translations available.

The Europenisation of Social Protection

The Europeanisation of Social Protection

Kvist and J. Saari (editors)
Bristol, The Policy Press 2007

The Czech Republic: tradition compatible with modernisation? (pp. 137-152)

As is the case with other national models, the Czech social policy model is an outcome of historical legacies, decisions made in different times by various actors, filtered by street-level implementation capacities and mirrored by public reflections of its operations and effects. Up to now, it has been able to resist the one-sided, hard-line reforms happening in some other post-communist countries. Its piecemeal development can be characterized by its functional adaptation to societal, political and economic changes, which preserved its core functions: universal access to basic social and health services, and preventing most of the vulnerable people from falling into poverty. Even if the impact of the European Union could not be neglected, there have been domestic factors and actors that played a decisive role in this development.

 

Strategické vládnutí a Česká republika

There are no translations available.

 

Strategické vládnutí a Česká republikaM. Potůček a kol.
Praha, Grada 2007

360 stran

Práce vymezuje teoretická východiska strategického vládnutí a jeho indikátory. Zabývá se rolí nadnárodních a mezinárodních organizací a srovnáním role národních institucí ve strategickém vládnutí v jednotlivých zemích Evropské unie. Shrnuje poznatky o pokusech o strategické vládnutí v České republice po roce 1989. Další kapitoly se orientují na analýzu role elit, veřejností, politických stran, médií a veřejných rozpočtů ve strategickém vládnutí. V závěru je několik případových studií o strategických dokumentech na národní, krajské i lokální úrovni. Cílovou skupinou jsou vrcholoví řídící pracovníci v exekutivě firem i ve veřejné správě, zpracovatelé strategických dokumentů, pracovníci poradenských agentur, vědeckovýzkumní pracovníci a studenti zabývající se touto problematikou.

 

 

Manuál prognostických metod

There are no translations available.

Manuál prognostických metodM. Potůček (ed.)
Praha, SLON 2006

193 stran

Manuál prognostických metod vychází ze zkušeností českých prognostických pracovišť s uplatněním prognostických metod. Je zpracován tak, aby vyšel vstříc potřebám českých (příp. i slovenských) čtenářů. Obsahuje celkem dvacet metod, od tvrdě formalizovaných až k heuristickým (expertním) metodám, sázejícím především na využití poznatků, dovedností, intuice a tvořivosti zkušených výzkumníků. Popis každé metody uvádí krátká anotace. Poté následují části věnované historii metody, jejímu podrobnému popisu, aplikačnímu poli a charakteristice silných i slabých stránek příslušné metody. Následuje upřesnění vztahu dané metody k jiným metodám a nakonec názorný příklad její praktické aplikace. Manuál je určen studentům a výzkumným pracovníkům společenskovědních, přírodovědných i technických oborů, vyšším úředníkům, dále manažerům, podnikatelům a konzultantům, jakož i aktivistům občanského sektoru. Nabídne uživateli možnost kdykoli si vybavit důležité informace o metodách využívaných v praxi prognózování, strategického řízení a veřejné politiky.

 

 

Veřejná politika

There are no translations available.

Veřejná politikaM. Potůček a kol.
Praha, SLON 2006

396 stran

Tato publikace je první učebnicí veřejné politiky, vydanou v českém jazyce. Nabízí ucelený soubor poznatků o tomto novém, dynamicky se vyvíjejícím a průřezovém vědním oboru nejen jeho studentům, ale i studentům příbuzných disciplín - sociální politiky, politologie, ekonomie, sociologie, demografie, práva, veřejné správy a regionalistiky. Veřejná politika přesahuje specifické poznávací záběry těchto disciplín svojí snahou o celostní porozumění problémům soudobých společností a hledáním cest, jak je v praktickém životě státu, regionů, obcí, nadnárodních či neziskových organizací také účinně řešit. Kromě studentů je kniha určena politikům, zastupitelům, pracovníkům veřejné správy, aktivistům občanského sektoru, novinářům a všem občanům zajímajícím se o veřejné záležitosti.

 

 

Jak jsme na tom. A co dál?

There are no translations available.

Jak jsme na tom. A co dál?M. Potůček a kol.
Praha, SLON 2005

212 stran

Více informací na stránkách CESES.

Kniha analyzuje uplynulý vývoj i současnou situaci České republiky. Činí tak srozumitelnou, atraktivní a názornou formou s užitím schémat, tabulek a grafů v mezinárodním srovnání. Vytváří základ pro úvahy o budoucnosti české společnosti a ekonomiky v následujících 15 letech a navrhuje možné strategické volby. Cílem publikace je otevřít širší veřejnou diskusi o strategických otázkách, výzvách a rizikách dalšího vývoje jednotlivých oblastí české společnosti a podpořit perspektivní myšlení všech, kteří se podílejí na rozhodování o jejím osudu.

Publikace je určena všem, kteří se zajímají o veřejné otázky: studentům a učitelům na středních a vysokých školách, podnikatelům, pracovníkům neziskového sektoru, úředníkům na ministerstvech, v krajích i obcích, zastupitelům, politikům a všem, jimž není lhostejná naše společná budoucnost a kteří se o ní chtějí dovědět více, aby se mohli lépe rozhodovat.
K dispozici i na CD-ROM.

 

 

Rozvoj české společnosti v Evropské unii

There are no translations available.

Rozvoj české společnosti v Evropské uniiJ. Kabele, M. Potůček, I. Prázová, A. Veselý (editoři)
Praha, Matfyzpress 2004

Dvoudílný sborník ze stejnojmenné konference pořádané FSV UK v roce 2004.

(díl I, str. 307-321)


Příspěvek charakterizuje předpoklady implementace strategického řízení na národní úrovni a porovnává je se skutečným vývojem českého státu a společnosti po listopadu 1989. Identifikuje hlavní rozpory mezi nimi a zaostávání země v této oblasti. Závěrem nabízí cesty pro zlepšení současné situace.

 

 

The Capacity to Govern in Central and Eastern Europe

There are no translations available.

The Capacity to Govern in Central and Eastern Europe

Potůček M. (ed.)
Bratislava, NISPAcee 2004

Download The Capacity to Govern in Central and Eastern Europe in pdf.

Publication presenting the outcomes of the High Level Meeting, organized jointly by NISPAcee and CESES ChU FSS under the auspices of the Prime Minister of the Czech Republic in Prague on December 18.-20. 2003. Its aim was to analyze problems and challenges of strategic governance in CEE.

  • Introduction (pp. 7-8)
  • Strategy in Government: The United Kingdom Experience (with Geoff Mulgan, pp. 31-32)
  • The Capacities to Govern in Central and Eastern Europe (pp. 91-108)

 

 

Rozvojové cíle tisícíletí. Cesta ke snižování chudoby a sociálního vyloučení

There are no translations available.

Rozvojové cíle tisícíletí. Cesta ke snižování chudoby a sociálního vyloučeníM. Potůček a kol.
Bratislava, UNDP a CESES 2004

69 stran

Více informací a možnost stažení publikace na stránkách CESES.

Zpráva analyzuje uplynulý vývoj a aktuální situaci České republiky a navrhuje osm cílů, stanovených Deklarací tisíciletí OSN do roku 2015, pro specifické podmínky této země. Jde o následující cíle: 1: snížit chudobu a sociální vyloučení; 2: dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání; 3: prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společnosti; 4: snížit dětskou úmrtnost; 5: zlepšit zdraví matek; 6: boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi; 7: zajistit environmentální udržitelnost; 8: vybudovat globální partnerství pro rozvoj. Dostupné také v anglickém jazyce.

 

 

Public Policy in CEE: Theories, Methods, Practices

There are no translations available.

Public Policy in CEE: Theories, Methods, PracticesL. T. LeLoup, G. Jenei, L. Váradi (editors)
Bratislava, NISPAcee 2003

Edited textbook on public policy, targeted on conditions of the transforming countries of Central and Eastern Europe.

 

 

Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003

There are no translations available.

Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003

kolektiv autorů
vedení týmu M. Potůček
Praha, CESES FSV UK 2003

123 stran

Stáhnout celou knihu v pdf (2 MB).

Více informací na stránkách CESES.

Publikace identifikuje nejdůležitější problémy lidského rozvoje České republiky a formuluje priority a nabízející se způsoby jejich řešení koordinovanou veřejnou akcí. Navazuje na předchozí zprávy publikované v předchozích letech a doplňuje je. Dostupné také v anglickém jazyce.

 

 

Putování českou budoucností

There are no translations available.

Putování českou budoucností

kolektiv autorů CESES,
vedení týmu M. Potůček
Praha, CESES FSV UK 2003

366 stran


Stáhnout Putování českou budoucností v pdf (3.6 MB).

Více informací o publikaci na stránkách CESES.

Třetí souhrnná prognostická studie CESES zabývající se možnými budoucnostmi České republiky v kontextu životních strategií populace a s využitím zahraničních studií o budoucnosti. Navrhuje čtyři strategické tahy a tři scénáře vývoje ČR do roku 2020. Vedoucí autorského týmu. Obsahuje rozsáhlé anglické resumé.

 

 

Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku

There are no translations available.

Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku

kolektiv autorů CESES,
vedení týmu M. Potůček
Praha, CESES FSV UK 2002

686 stran

Stáhnout Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku v pdf (5.7 MB).

Více informací na stránkách CESES

Studie je příručkou pro každého, kdo se zajímá o možné budoucnosti České republiky a snaží se o vystižení priorit pro rozhodování v oblasti politiky, veřejné správy, občanského i komerčního sektoru. Její základní charakteristikou je, že překračuje hranice kompetencí jednotlivých resortů, snaží se o vystižení souvislostí vývoje různých oblastí života společnosti v celostním pohledu a v dlouhodobé perspektivě.

 

 

Vize rozvoje České republiky do roku 2015

There are no translations available.

Vize rozvoje České republiky do roku 2015

kolektiv autorů CESES,
vedení týmu M. Potůček
Praha, CESES FSV UK 2001

245 stran, 179 Kč

Stáhnout Vize rozvoje České republiky do roku 2015 v pdf (1.8 MB).

Více informací na stránkách CESES

Studie představuje první pokus o interpretaci výsledků analýz a panelových diskusí, organizovaných Radou vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii a následně CESES FSV UK v letech 1999 a 2000, do podoby ucelených vizí rozvoje České republiky. Vize rozvoje přitom chápeme jako celistvé a vzájemně provázané, ve veřejné diskusi kultivované, výpovědi o vývojových trendech, ohroženích a rozvojových příležitostech země a celé společnosti.

 

 

Křižovatky české sociální reformy

There are no translations available.

Křižovatky české sociální reformy

M. Potůček
Praha, SLON 1999

317 stran

Kniha rozebírá vztahy mezi teoriemi, ideologiemi a praxí české sociální politiky po roce 1989. S využitím bohatého domácího i zahraničního faktografického materiálu a dobových dokumentů odkrývá slabá místa reformy sociálního zabezpečení, zdravotnictví, podoby sociálního dialogu a role občanů. Analyzuje hlavní hrozby a naděje sociální politiky budoucnosti: nezaměstnanost, chodobu, globalizaci a integraci ČR do Evropské unie.

 

 

Not Only the Market

There are no translations available.

Not Only the MarketM. Potůček
Budapest, CEU Press 1999

More information on CESES web page.

Study examines the balance between the market, government and the civic sector during the societal transformation of the Czech Republic and makes useful comparison with other postcommunist countries. Focusing on developmental issues, the book looks at a number of public concerns including social and health reform, privatization and the emerging patterns of corporatism. Available also in Czech: Nejen trh. Praha, SLON 1997.

 

Publication can be downloaded HERE.

 

 

Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989

There are no translations available.

Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989

M. Potůček, I. Radičová (editoři sborníku)
Praha, Karolinum 1998

329 stran

Kniha prezentuje výsledky stejnojmenného výzkumného projektu zabývajícího se procesem "štěpení" původně jedné - československé - sociální politiky do dvou odlišných politik po rozdělení státu v roce 1992.

 

 

Nejen trh

There are no translations available.

Nejen trh M. Potůček
Praha, SLON 1997

188 stran

Publikace analyzuje roli trhu, státu a občanského sektoru (neziskových organizací) v proměnách české společnosti. Vymezuje přednosti a selhání těchto regulátorů a pole jejich možného uplatnění. Do obecnějšího výkladového rámce zasazuje vybrané události veřejného života v České republice po roce 1989. Kniha je určena všem, kde se zajímají o veřejné záležitosti a vyšla také v anglickém jazyce pod názvem Not Only the Market, Budapest, CEU Press 1999.

 

Publikaci je možné stáhnout zde: ČÁST 1, ČÁST 2,ČÁST 3

 

Sociální politika

There are no translations available.

Sociální politika M. Potůček
Praha, SLON 1995

Učební text seznamuje s historií, teorií, koncepty a zkušenostmi sociální politiky jako vědního oboru i jako sociální praxe. Různé sociální politiky jsou analyzovány ve vztahu k jejich cílům a kritériím, cílové populaci, specifickým rolím individua, státu a trhu, funkcím, struktuře a systému řízení institucí, věcným problémům a uplatňovaným nástrojům řízení. Zvláštní pozornost je věnována sociální politice v činnosti Evropské unie a Rady Evropy.

 

Publikaci je možné stáhnout ZDE (12MB, formát PDF).

 

 Office hours

Note.

To consult with Prof. Martin Potůček, please apply at the website https://konzultace.fsv.cuni.cz

Newsletter subscription

Name:
Email: