Martin Potůček

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Publications Anthologies
Anthologies

Kdo má hlavní slovo v cestě české důchodové reformy: Politici, odborníci nebo spolupracují ?

There are no translations available.

Sborník 20. mezinárodní konference: Současné trendy ve výzkumu veřejného sektoru 2016

Sborník 20. mezinárodní konference: Současné trendy ve výzkumu veřejného sektoru 2016

Potůček M., Rudolfová V. Who Has Had the Main Say in the Path of the Czech Pension Reform: Politicians, Experts – or Both? In: Špalková, D.; Matějová, L. (eds.)
Brno: Masaryk University, 2016
ISBN 97-80-210-8082-9

I když důchodové systémy patří mezi nejstabilnější prvky sociálních systémů, i když se neustále vyvíjejí. Během nedávných desetiletí, se desítky zemí zapojily do přijetí drobné úpravy či významné reformy. Politici jakož i přizvaní odborníci věnují velkou pozornost tomuto tématu. V tomto článku, jsme analyzovali rámec ducha a obsahu české důchodové reformy mezi roky 2004 a 2014 s pomocí diskurzivní teorie institucionalismu a metody rámcové analýzy. Střed naší pozornosti je na institucionální rámec a obsah sdělení jejího klíče. Aktéři - politici a experti. Ukazuje se, že i když se politici neobejdou bez odborníků, tak jim zároveň poskytují příležitost k předvedení výkonu svých pracovních povinností a znalosti v rozhodovacím procesu. Politici samy o sobě chtějí mít v konečném důsledku poslední slovo.

Martin Potůček : Kdo má hlavní slovo v cestě české důchodové reformy: Politici, odborníci nebo spolupracují ? (str. 179 – 186)

 

 

Nová sociální smlouva - klíč k politické legitimitě evropské integrace

There are no translations available.

Česká vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě

Česká vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě

Petr Hlaváček (ed.)
Praha, Academia, 2014
ISBN 978-80-200-2361-2

V tomto příspěvku jsou naznačeny kontury historického vývoje sociální dimenze Evropské unie obecně a v bývalých zemích komunistického bloku, které rozšířily řady členských zemí v minulé dekádě, zvláště. Kapitola přináší zamyšlení nad relevancí v politickém diskursu často zmiňovaného pojmu "evropský sociální model" a zhodnotí existující náměty na posílení sociální dimenze evropské integrace jako podmínky udržení politické legitimity - a tím i pokračování - evropské integrace.

Martin Potůček : Nová sociální smlouva - klíč k politické legitimitě evropské integrace (str. 210-219)

 

Stát na šikmé ploše

There are no translations available.

Stát na šikmé ploše

Krízová a pokrízová adaptácia

Šikula Milan (ed.)
Sborník z mezinárodní vědecké konference 4. -5.9 2013 
Smolenice.
Bratislava, Ekonóm 2013
ISBN 978-80-7144-215-8

Stať se věnuje měnícím se funkcím českého státu v době postkomunistické společenské transformace, evropeizace a globalizace. Rozebírá neuralgické body jeho fungování a nastiňuje možné dlouhodobější důsledky jeho selhávání a pokusů o jeho resuscitaci v podobě scénáře „Stát na houpačce“.

strana 155-171

 

Politika společná České a Slovenské republice - příspěvek ve sborníku

There are no translations available.

HRP

Panstwo socjalne w Europie

Potůček, M., Kotrusová, M., Dobiášová, K., Horemuž, M., Klus, M. Polityka spoleczna
Republiki Czeskiej i Republiki Slowackiej
Wydawnictwo naukove uniwersytetu Mikolaja Kopernika, Torun 2013
ISBN 978-83-231-3109-0

Stať rozebírá vývoj sociální politiky na území bývalého Československa od dob Rakouska-Uherska do rozdělení republiky v roce 1992 a poté v České republice a na Slovensku od roku 1993 do současnosti. Kromě obecné charakteristiky analyzuje i vývoj v obou státech v jednotlivých oblastech, jako je politika sociálního zabezpečení, politika zaměstnanosti, zdravotní politika a vzdělávací politika. (V polštině.)

strana 443-552

 

Encyklopedie Sociální Práce

There are no translations available.

encyklopedie

Do Encyklopedie sociální práce jsem zpracoval hesla ˇVeřejný zájem" a "Veřejná politika".

 

Krize, nebo konec kapitalismu?

There are no translations available.

Krize nebo konec kapitalismu?

Krize, nebo konec kapitalismu?

Pehe, J. (ed.)
Praha: Prostor 2012
ISBN 978-80-7260-267-4

Sborník textů dvaceti autorů na téma současné krize. Můj příspěvek (Zachraňme stát!, s. 277-288), zařazený na úplný konec této antologie, indikuje nejvážnější slabinu polistopadového vývoje - podcenění regulačních funkcí státu pro řádnou správu veřejných záležitostí.

 

Tomáš G. Masaryk, neomodernismus a Charte 2012

There are no translations available.

Tomáš G. Masaryk, neomodernismus a Charte 2012

Sláma, Bohumil (ed.):
Tomáš G. Masaryk, neomodernismus a Charte 2012. Brno, Atelier Sláma
2012. ISBN 978-80-260-2768-3.

Bohumil Sláma vydal tento sborník k 75. výročí úmrtí TGM. Nabízí výběr z Masarykových publikací a projevů a obsahuje starší i současné reflexe Masarykova díla i veřejného působení. Na stranách 228-230 uveřejňuje výňatek z mého článku "Jen trh, jen stát? To k uspořádání lidských vztahů nestačí." (Literárání noviny, 9.6. 2011) pod názvem "Kapitalismus, ale jaký?".

 

Jablko sváru: Sociální politika.

There are no translations available.

Intelektuál ve veřejném prostoru

Intelektuál ve veřejném prostoru. Vzdělanost, společnost, politika.

Hlaváček, Petr (ed.)
Praha, Academia 2012
ISBN 978-80-200-2083-3

Petr Hlaváček sestavil antologii textů českých intelektuálů o jejich roli ve veřejném životě. Rád jsem do ní přispěl kapitolou, v níž se zabývám veřejným diskursem o podobě polistopadové sociální politiky. Uvozuji ji rekapitulací mého sporu s Václavem Klausem o tom, co sociální politika je a co není. Posléze analyzuji dobové programové dokumenty, které byly výrazně ovlivněny sociálně demokratickým či sociálně liberálním přístupem k sociální politice, a míru jejich uplatnění ve společenské praxi.

Potůček, Martin: Jablko sváru: Sociální politika. (s. 352-368)

 

Social Rights, Active Citizenship, and Governance in the European Union

There are no translations available.

Social Rights, Active Citizenship, and Governance in the European Union

Social Rights, Active Citizenship, and Governance in the European Union

Thomas P. Boje, Martin Potůček (eds.)
Nomos, Baden-Baden 2011, Germany
ISBN 978-3-8329-5419-2

Publikace se zabývá sociálními právy, aktivním občanstvím a kvalitou vládnutí v kontextu globalizace a evropské integrace. Nabízí hlavní poznatky z několikaletého výzkumu na téma “Občanská společnost a nové formy vládnutí v Evropě - formování evropského občanství” realizované výzkumnou sítí CINEFOGO podpořenou 6. rámcovým programem EU. Ty byly představeny politikům a představitelům neziskového sektoru na závěrečné konferenci, konané v Bruselu v březnu 2009.

Odkaz na stránky, kde je možné publikaci objednat zde.
Odkaz na letáček k publikaci zde.

 

Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí a jeho nezápadní aktéři

There are no translations available.

Nezápadní aktéři světové bezpečnosti

Nezápadní aktéři světové bezpečnosti

Miloš Balabán, A.Rašek a kolektiv
Nakladatelství Karolinum
2010, Praha

Práce analyzuje současný politický, ekonomický a bezpečnostní vývoj Brazílie, Ruska, Indie a Číny a jejich předpokládaný vývoj. V monografii je věnována pozornost jejich vzájemné spolupráci v rámci neformálního, ale stále více politicky a ekonomicky vlivného seskupení "BRIC" a též vztahům všech čtyř zemí s Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Součástí monografie je i přehled klíčových statistických údajů o ekonomickém postavení "BRIC" v globálním měřítku.

Ke stažení : Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí a jeho nezápadní aktéři (str. 9-16)

 

Jiří Musil, můj otec a veřejná politika

There are no translations available.

Můj otec a veřejná politika

Prostor a společnost

Prudký, L. (ed.): Prostor a společnost. Sborník profesoru Jiřímu Musilovi k osmdesátinám.

Praha 2009 Matfyzpress, ISBN 978-80-7378-086-9

Jiří Musil, můj otec a veřejná politika, s. 137-138.

 

 

Tušené souvislosti paralelní krize vládnutí, ekonomiky a společenských věd.

There are no translations available.

Tušené souvislosti paralelní krize vládnutí,ekonomiky a společenských věd

POTŮČEK, Martin. Tušené souvislosti paralelní krize vládnutí, ekonomiky a společenských věd. In WILDMANNOVÁ, M. (ed.). Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru : (2009 : Šlapanice, Brno-venkov, Česko). 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2009, s. 6-9. ISBN 978-80-7399-700-7.

Příspěvek se pokouší identifikovat příčiny selhání společenských věd v předvídání globální krize, která se přitom významně dotkla a dotýká života lidí na celé planetě

 

Innovations as a tool in strategic thinking : the Czech expe

Diversity

Higher education, partnership, innovation

In KLUCZNIK-TÖRÖ, A. - CSÉPE, A. - KWIATKOWSKA-CIOTUCHA, D. (ed.).
Higher education, partnership, innovation.

1. edition. Budapest : Publikon Publishers,
2009, s. 103-108. ISBN 978-963-88332-5-9

Innovations as a tool in strategic thinking: The Czech experience (s. 103-108)

Strategic innovations represent one component of the modular approach toward making visions and strategies for the Czech society. The chapter presents their place in this cognitive framework and provides short characteristics of their content.

 

Welfare State Transformations in Central and Eastern Europe

There are no translations available.

Post-Communist Transformations: The Countries of Central and Eastern Europe and Russia in Comparative Perspective.

Hayashi, T. – Ogushi, A. (eds.)

Slavic Eurasian Studies No. 21, Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo 2009.

Welfare State Transformations in Central and Eastern Europe pp. 99-144.

The chapter begins with the enumeration of relevant welfare state theories and the identification of macro-societal factors influencing the welfare state transformations in the region. This forms the point of departure for the comparative analysis of the welfare state developments in Central and Eastern Europe, followed by a more detailed analysis of the Czech Republic’s development in this respect.

 

"Trh, stát a občanský sektor jako regulátory společenského vývoje", "Proměny státu"

There are no translations available.

Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace

Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace

M. Kortusová (editor)
Praha, CESES FSV UK 2007


Slovo úvodem (s. 3)
Trh, stát a občanský sektor jako regulátory společenského vývoje (s. 76-79)
Proměny státu (s. 80-83)

 

Does the Lisbon Strategy Matter? The Czech Experience

There are no translations available.

Reforms in Lisbon Strategy Implementation: Economic and Social Dimensions

Reforms in Lisbon Strategy Implementation: Economic and Social Dimensions

V. Samardžija (editor)
Zagreb, IMO and FES 2006

Proceedings of the international conference.

Does the Lisbon Strategy Matter? The Czech Experience (pp. 135-146)

The paper analyzes the role of the Lisbon Strategy in the preparation of the Czech Republic to enter the European Union - and within first two years of the country's full EU membership. It tries to identify the place of this strategy among other external and internal factors influencing its economic and social development, including the capacity of the country to apply the open method of coordination, in various policy fields.

 

Czech Republic: Tradition compatible with modernisation?

There are no translations available.

The Europeanisation of Social Protection

The Europeanisation of Social Protection

J. Saari (editor)
Helsinky, University Printing House 2006

The Czech Republic: tradition compatible with modernisation? (pp. 163-178)

As is the case with other national models, the Czech social policy model is an outcome of historical legacies, decisions made in different times by various actors, filtered by street-level implementation capacities and mirrored by public reflections of its operations and effects. Up to now, it has been able to resist the one-sided, hard-line reforms happening in some other post-communist countries. Its piecemeal development can be characterized by its functional adaptation to societal, political and economic changes, which preserved its core functions: universal access to basic social and health services, and preventing most of the vulnerable people from falling into poverty. Even if the impact of the European Union could not be neglected, there have been domestic factors and actors that played a decisive role in this development.

 

Evropské a národní strategie sociálního začleňování - teorie a praxe

There are no translations available.

Sociální vyloučení a sociální politika

Sociální vyloučení a sociální politika

T. Sirovátka (editor)
Brno, Masarykova Univerzita a VÚPSV 2006


Evropské a národní strategie sociálního začleňování - teorie a praxe (s. 75-82)
Příspěvek analyzuje způsob, jakým se Česká republika zhostila přípravy a realizace Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2004-2006, to vše v kontextu realizace Lisabonské strategie Evropské unie. Je rozebrán obsah tohoto dokumentu i způsob jeho přípravy, a český přístup je srovnán s přístupem, uplatněným v ostatních nových a ve vybraných starých členských zemích EU. Stať uzavírá konstatování, že příprava a realizace tohoto dokumentu se uskutečňovaly v režimu fungování státní správy, který nebyl dostatečně připraven ani vybaven pro účinné uplatnění strategické dimenze řízení.

 

Koncept strategického vládnutí a možnosti jeho uplatnění v analýze české veřejné politiky

There are no translations available.

III. Kongres českých politologů

III. Kongres českých politologů

J. Němec a M. Šůstková (editoři)
Praha - Olomouc, Česká společnost pro politické vědy 2006


Koncept strategického vládnutí a možnosti jeho uplatnění v analýze české veřejné politiky (s. 516-533)

Tento příspěvek nabízí teoretický rámec umožňující lepší pochopení omezení a rozvojových možností uplatnění strategické dimenze vládnutí ve vztahu k měnícím se podmínkám a budoucím příležitostem a výzvám pro Českou republiku.

 

Strategic Governance in Central and Eastern Europe: From Concepts to Reality

There are no translations available.

Kvalita riadenia v novom európskom administratívnom priestore

Kvalita riadenia v novom európskom administratívnom priestore

Ľ. Malíková, K. Staroňová a E. Sičáková-Beblavá (editoři)
Bratislava, Transparency International Slovensko 2006


Strategic Governance in Central and Eastern Europe: From Concepts to Reality (s. 84-95)

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2

Office hours

Note.

To consult with Prof. Martin Potůček, please apply at the website https://konzultace.fsv.cuni.cz

Newsletter subscription

Name:
Email: