Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Odborné články
Odborné články

Publikoval jsem nový článek:

Economic globalization and the role of the EU social policy as challenge (not only) for Central and Eastern Europe.

Potůček, M.

Social Work and Society, 2018, Vol. 16, No. 2. ISSN 1613-8953.

 

Článek nastiňuje historii sociálního rozměru vývoje Evropské unie obecně a bývalých zemí komunistického bloku, které vstoupily do EU v posledním desetiletí zvláště. Rozebírá časté užívání pojmu evropský sociální model v politickém diskurzu a posuzuje stávající návrhy na posílení sociální dimenze evropské integrace jako podmínky zachování její politické legitimity a zachování její vývojové dynamiky v kontextu ekonomické globalizace.

Náhled celého článku ZDE (stránka mimo web martinpotucek.cz)

 

Economic globalization

Economic globalization and the role of the EU social policy as challenge (not only) for Central and Eastern Europe.

Potůček, M.

Social Work and Society, 2018, Vol. 16, No. 2. ISSN 1613-8953.

 

Článek nastiňuje historii sociálního rozměru vývoje Evropské unie obecně a bývalých zemí komunistického bloku, které vstoupily do EU v posledním desetiletí zvláště. Rozebírá časté užívání pojmu evropský sociální model v politickém diskurzu a posuzuje stávající návrhy na posílení sociální dimenze evropské integrace jako podmínky zachování její politické legitimity a zachování její vývojové dynamiky v kontextu ekonomické globalizace.

Náhled celého článku ZDE (stránka mimo web martinpotucek.cz)

 

Sociologický časopis


Sociologický časopis

Czech Sociological Review

Potůček, M. Vzpomínky na Iva Možného. Sociologický časopis, 2016, roč. 52, č.5,  749 – 750. ISSN 2336-128X.

 

Výtažek ke stažení ZDE(.pdf)

 

FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY

FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY


Potůček, M. Odborná komise pro důchodovou reformu, její činnost a výstupy. Fórum sociální politiky, 2017, roč. 11, č. 6, s. 19-23. ISSN 1802-5854.

Odborná komise pro důchodovou reformu byla ustavena na základě Koaliční smlouvy a Programového prohlášení vlády v květnu 2014. Podporu její činnosti poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na její půdě se rozvinula široce koncipovaná diskuse demografů, politologů, sociologů, ekonomů, právníků, dále politiků z řad koalice i opozice, sociálních partnerů a občanské veřejnosti. Debaty o důchodové reformě vyústily v konkrétní návrhy změn.  
Návrhů na úpravu českého důchodového systému přijala Odborná komise pro důchodovou reformu celkem deset a týkaly se všech tří pilířů důchodového systému. Projednávání jednoho z nich bylo přerušeno na úrovni vedení MPSV. Devět zbývajících bylo schváleno vládou a osm z nich bylo posléze promítnuto do přijatých zákonů.
Činnost komise se kromě plenárních jednání, o jejichž obsahu informoval předseda na tiskových konferencích a brífincích, odehrávala převážně na půdě tří specializovaných pracovních týmů a stálých seminářů; v letech 2014 a 2016 se uskutečnily dvě pracovní konference. Transparentnost činnosti komise byla zajištěna pravidelně aktualizovanou webovou stránkou, jejímž prostřednictvím probíhala i komunikace s občany.
O činnost komise projevovala po celou dobu jejího působení zájem média. I jejich prostřednictvím došlo ve veřejném prostoru k výrazné proměně uvažování o vhodnosti navrhovaných řešení. Hledisko dlouhodobé fiskální udržitelnosti bylo doplněno kritériem důstojného života důchodců, posílení principu zásluhovosti a narovnání transferu mezi rodinou a společností.
Svoji činnost komise uzavřela v listopadu 2017. Za tři a půl roku činnosti se jí na různé úrovni obecnosti podařilo vymezit i celou řadu dalších problémů českého důchodového systému a návrhů na jejich řešení. Dokument, nazvaný Tezaurus problémů a návrhů k pokračování důchodové reformy, nabízí jejich shrnující přehled, nabídnutý pokračovatelům práce na důchodové reformě.

 

FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY

FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY

Potůček, M. - Rudolfová, V. Zavedení a zrušení druhého důchodového pilíře jako souboj advokačních koalic. Fórum sociální politiky, 2017, roč. 11, č. 3, s. 9-16. ISSN 1802-5854.

V reformách důchodových systémů postkomunistických zemí byla v posledních dvaceti letech kromě dalších změn realizována i diverzifikace důchodových pilířů spojená s masivními přesuny příspěvků účastníků z veřejných, průběžně financovaných důchodových pilířů do nově ustavovaných privátních fondových pilířů. Zavedení tohoto pilíře bylo od roku 2013 prosazeno i v České republice. Přijetí příslušného zákona předcházel vážný politický konflikt mezi příznivci a odpůrci tohoto kroku (jak mezi jednotlivými politickými subjekty, tak i mezi odborníky). V analýze tohoto konfliktu - a jeho vyústění v podobě zrušení tohoto nově ustaveného pilíře brzy po změně vládní politické reprezentace - uplatňujeme teorii advokačních koalic. V identifikaci procesu krystalizace dvou vyhraněných koalic aktérů z obou stran názorového spektra pracujeme zejména s analýzou politických dokumentů, s veřejnými prohlášeními jednotlivých aktérů a s analýzou hlasování o příslušném zákonu v obou komorách Parlamentu ČR. V závěru diskutujeme možnosti a meze uplatnění teorie advokačních koalic při zkoumání dynamiky veřejně politického procesu.

 

Medias res - odborný časopis pro aktuální otázky společenských věd


Medias res Vol. 1 (1-2/2016)

Holistic foresighting: the Czech experience

Potůček, M. Holistic foresighting: the Czech experience. Medias res, 2016, vol. 1, 1-2/2016, pp. 9-21. ISSN 2464-6334.

The goal of this contribution is to share the theoretical and methodological knowledge and experience gathered during more than fifteen years of work of the Center for Social and Economic Strategies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague (CESES) on holistic societal foresights, visions and strategies of the Czech Republic's development in the contexts of globalisation and European integration. The Center's mission has been to identify the country's key problems, and, by doing so, to help find public policies that will help solve the problems identified and take advantage of development opportunities. Since it was establishied, the CESES has published (besides many other studies, articles and research reports) nine comprehensive publications in two foresighting cycles, which systematically identified the area of possible future choices and available policy, social and economic strategies. (Vize 2001, Průvodce 2002, Potůček et al. 2003, Potůček et al. 2005, Potůček 2008, Potůček, Musil & Mašková (eds.) 2008, Potůček - Mašková 2009, Frič - Veselý 2010, Potůček et al. 2011)

Článek ke stažení ZDE(.pdf)

 

FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY


FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY

Potůček, M. – Rudolfová, V. Důchodová reforma: Návod, jak smířit ekvivalenci s fiskální disciplínou. Fórum sociální politiky, 2016, roč. 10, č. 5, s. 2-6. ISSN 1802-5854.

Jednu z důležitých změn v českém důchodovém systému vyvolalo podání stížnosti k Ústavnímu soudu, která napadla nastavení redukčních hranic při stanovení výše důchodů v závislosti na předchozích výdělcích pojištěnců s tím, že diskriminuje vyšší příjmové kategorie. Ústavní soud dal stěžovateli za pravdu. Výsledkem bylo schválení a realizace novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která při výpočtu výše starobního důchodu zvýhodnila nejvyšší příjmový decil na úkor většiny ostatních pojištěnců, především těch se středními příjmy. Zákonodárci tak souběžně sledovali i politické kritérium dodržení fiskální disciplíny jakožto záruky finanční udržitelnosti důchodového systému. V analýze tohoto případu nabízíme pohled uplatňující teorii institucionalismu zaměřeného na aktéry a teorii veřejně politického cyklu. Na rozdíl od rozboru opírajícího se o ekonomii či právo věnujeme pozornost především samostatnému veřejně politickému procesu.

Odkaz ke stažení ZDE(.PDF)

 

 

THE NISPACEE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION AND POLICY

 

THE NISPACEE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION AND POLICY

Rivalry of Advocacy Coalitions in the Czech Pension Reform

 

Potůček, M. – Rudolfová, V. Rivalry of Advocacy Coalitions in the Czech Pension Reform. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 2016, roč. IX, č. 1, pp. 117 – 134. ISSN 1337-9038.

 

Rivalry of advocacy coalitions in the Czech pension reform The Czech Republic, as many other countries of Central and Eastern Europe, faced and is still facing a pension-reform challenge. The diversification of pension pillars led to the massive displacements of participant contributions from the public PAYG pension pillars to the newly constructed private, defined-contribution, fully-funded pillars. In the Czech Republic, the adoption of the relevant law was preceded by serious political conflict between supporters and opponents of this step (both among different political actors and among professionals). In an analysis of the conflict we critically apply the Advocacy Coalition Framework. We work mainly with the analysis of policy documents, public statements of the individual actors and an analysis of voting on the relevant law in both chambers of the Czech Parliament towards the identification of the crystallization process of two clear-cut coalitions between actors from both sides of the spectrum. The Advocacy Coalition Framework in exploring the dynamics of the public-policy process proved to be able to explain situations where there is sharp political conflict. Th rough the lens of the devil-shift of both camps (advocacy coalitions with different beliefs), each fell into extreme positions within the coalition to affirm the correctness of their arguments and positions.

Odkaz zde

 

FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY

 

FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY

Odborníci versus politici: jak se připravovala česká důchodová reforma.

Potůček, M. – Rudolfová, V. Odborníci versus politici: jak se připravovala česká důchodová reforma. Fórum sociální politiky, 2016, roč. 10, č. 4, s. 14-18, pp. ISSN 1802-5854.

I když důchodové systémy patří k nejstabilnějším prvkům sociálních systémů, i ony se mění. V posledních desetiletích přistoupily desítky zemí k jejich drobnějším úpravám či zásadnějším reformám. Vzhledem ke složitosti důchodových systémů jsou do příprav těchto změn zváni experti, a s ohledem na sociální citlivost připravovaných změn dotýkajících se širokých vrstev obyvatelstva, věnují tématu velkou pozornost i politici. V tomto příspěvku analyzujeme s pomocí teorie diskursivního institucionalismu a metody analýzy rámců charakter a obsah diskursu o české důchodové reformě v rozmezí let 2004 a 2014. V centru naší pozornosti jsou institucionální rámce a obsahy komunikace jeho klíčových aktérů - politiků a expertů. Ukazuje se, že i když se politici bez expertů neobejdou a vytvářejí jim prostor pro uplatnění odborných postupů a poznatků, v rozhodování mají nakonec hlavní slovo oni sami.

Odkaz zde

 

Czech pension reform: how to reconcile equivalence with fiscal discipline

 

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC POLICY

Czech Pension Reform: How to Reconcile Equivalence with Fiscal Discipline

Stáhnout Vol 9, No 1 (2015) v pdf.  nebo článek str. 180 - 195 pdf.

Potůček, M. – Rudolfová, V. Czech Pension Reform: How to Reconcile Equivalence with Fiscal Discipline. Central European Journal of Public Policy, 2015, roč. 9, č. 1, s. 170 – 195. ISSN 1802-4866.

One of the recent changes in the Czech Republic’s pension system was provoked by a petition to the Constitutional Court. The setting of bend points for determining the amount of pensions depending on the insured person’s previous earnings was contested as discrimination against higher income categories. The Constitutional Court granted the petition. The result was an approval and implementation of an amendment to Act No. 155/1995 Coll., on Pension Insurance, that for the purposes of calculating the level of old-age pensions favoured the highest income decile at the expense of most other insured persons, namely those with middle incomes. Simultaneously, the political criterion of fiscal discipline was applied to ensure the financial sustainability of the pension system. In analysing this case, we critically adopt the theory of actor-centred institutionalism and the theory of the policy cycle. From the nature of the analysed case it follows that we pay attention mainly to the legislative process which resulted in the amendment. Our methodology is dominated by analysis of documents (legal norms, court decisions, political programmes, official publications) and political and administrative communication (including debates on legislative drafts in the executive and legislature).

 

Catching up in securing excellence: the case of EUSOC in Central and Eastern Europe

Intelektuál ve veřejném prostoru

Catching up in securing excellence: the case of EUSOC in Central and Eastern Europe, p. 96-115

Kreidl, M. – Možný, I. – Potůček, M. – Sirovátka, T.

Catching up in securing excellence: the case of EUSOC in Central and Eastern Europe.

Zeitschrift für Staats und Europawissenschaften, 2014, roč. 12, č. 1, s. 96-115. ISSN 1610-7780.

 

Konceptuální rámce v teorii a praxi veřejné politiky - příspěvek v časopise

Stát na šikmé ploše

Teorie vědy

časopis pro mezioborová zkoumání vědy
XXXVI/2014
ISSN 1210-0250 (tisk)
ISSN 1804-6347 (online)

Příspěvek rozebírá konceptuální rámec jakožto nástroj, usnadňující celostní přístup k analýze - a někdy i k podmíněnému prognózování - společenských procesů. Tím nutně překračuje hranice parciálních disciplinárních pohledů. Zabývá se jeho vymezením v pojetí Tondla a Ostomové. Posléze jsou uvedeny tři příklady jeho uplatnění, na nichž se autor sám podílel: teleonomické výkladové schéma, kultivace a uplatnění lidského potenciálu ve společenském reprodukčním procesu a model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu. Na tomto základě je v závěru podána rozšířená analýza jeho funkcí v teorii a praxi dosud relativně mladé společenské vědy - veřejné politiky.

Konceptuální rámce v teorii a praxi veřejné politiky , strana 9-22

 

Nová sociální smlouva – klíč k politické legitimitě evropské integrace.

ScientiaetSocietas

Nová sociální smlouva – klíč k politické legitimitě evropské integrace.

Scientia et Societas, číslo 3, 2013, ročník IX
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.,
Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK

Příspěvek analyzuje historický vývoj sociální dimenze Evropské unie obecně a v bývalých zemích komunistického bloku, které rozšířily řady členských zemí, zvláště. Identifikuje místo pojmu Evropský sociální model v politickém diskursu. Klade si otázku, zda je Evropská unie skutečně prosociální. Nebo zda svoji sociálnost jen předstírá, aby zakryla svoji pravou tvář – být institucionálním zprostředkovatelem zájmů mocných hospodářských a finančních hráčů v éře globalizace. V závěru podává přehled námětů na posílení sociální dimenze evropské integrace jakožto nutné podmínky udržení politické legitimity Evropské unie.

Nová sociální smlouva – klíč k politické legitimitě evropské integrace.
 

Vize pro dvacetiletou Českou republiku

Geografickerozhledy

Geografické rozhledy
2013
roč. 22, č. 3., s. 6-7. ISSN 1210 – 3004.

Vize pro dvacetiletou Českou republiku (str. 6-7)

 

 

K metodologii sociálního prognózování

ScientaEtSocietas

ERGO
Analýzy a trendy výzkumu, technologií a inovací
číslo 01 | leden 2012 | ročník 07

K metodologii sociálního prognózování (str. 18-24)

 

 

Hodnotové ukotvení sociálního prognózování

ScientaEtSocietas

ERGO
Analýzy a trendy výzkumu, technologií a inovací
číslo 02 | prosinec 2011 | ročník 06

Stať rozebírá možné přístupy k identifikaci a uplatnění hodnotových východisek v sociálním prognózování. Zobecněním zkušeností z práce Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK a s využitím mezinárodnách inspirací dospívá k závěru, že kritérium kvality a udržitelnosti života a jeho ekonomická, sociální, enviromentální a bezpečnostní dimenze poskytují solidnější základ pro hodnotové ukotvení sociálních prognóz, vizí a strategií, než by tomu bylo v případě dosud často užívaného indikátoru - hrubého domácího produktu.

Hodnotové ukotvení sociálního prognózování (str. 11-14)

 

 

Zrodí se z globální krize globální veřejná politika?

ScientaEtSocietas

SCIENTIAS Et SOCIETAS
Časopis pro společenské vědy a management
číslo 3 | 2010 | ročník VI

The global crisis has gravely affected and continues to affect the lives of people around the planet. Some authors see it as an opportunity to change the paradigm for interpreting the problems of contemporary societies as well as the ensuing governance. In this article, I attempt to answer the question whether or to what extent public policy as a scientific discipline has helped us to explain the nature of this crisis and find our ways out of it. I conclude by proposing some desirable directions for this discipline’s further development in order to make it better capable of responding to the global challenges humanity is facing.

Zrodí se z globální krize globální veřejná politika?

 

 

Will global public policy arise from global crisis?

Diversity

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC POLICY
Special Issue on Economic Crisis and Public Policy

Stáhnout Will global public policy arise from global crisis? v pdf. (s. 4-21)

The global crisis has gravely affected and continues to affect the lives of people around the planet. Some authors see it as an opportunity to change the paradigm for interpreting the problems of contemporary societies as well as the ensuing governance. In this article, I attempt to answer the question whether or to what extent public policy as a scientific discipline has helped us to explain the nature of this crisis and find our ways out of it. I conclude by proposing some desirable directions for this discipline’s further development in order to make it better capable of responding to the global challenges humanity is facing.

 

 

 

Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí

Diversity

Aktualní stav a perspektivy globálního vládnutí

BALABÁN, Miloš - POTŮČEK, Martin. The Science for population Protection. 2009, roč. 1

č. 1, s. 7-15. ISSN 1803-568X

Stáhnout Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí v pdf.

Globální vládnutí představuje množinu institucí, procedur a sítí nezbytných ke zvládání globálních problem. Pro současný globální vývoj je charakteristická psotupná eroze dříve výlučné role národního státu, který předává značnou část svých formálních i neformálních rozhodovacích pravomocí nadřazeným mezinárodním a supranacionálním strukturám. Četnost va různorodost globálních aktérů však nezaručuje adekvátní a koordinovanou odpoěď na široké spektrum globálních výzev. Budoucnsot globálního vládnutí tak bude do značné miry závislá na podobě multipolárního světa budoucnosti.

 

 

The Concept of the Neo-Weberian State Confronted by the Multi-Dimensional Concept of Governance.

nispacee cover

The Concept of the Neo-Weberian State Confronted by the Multi-Dimensional Concept of Governance.

The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Special Issue: A Distinctive European Model? The Neo-Weberian State.Vol. I, No. 2, Winter 2008/2009, pp. 83-94.

The Concept of the Neo-Weberian State Confronted by the Multi-Dimensional Concept of Governance. 1/2 : ke stažení
The Concept of the Neo-Weberian State Confronted by the Multi-Dimensional Concept of Governance. 2/2 : ke stažení

The paper confronts the concept of Neo-Weberian state (based on the public administration school of thought) by the multi-dimensional concept of governance (generated by public policy). Empirical evidence from the post-communist countries, acquired by both concepts, allows for the preliminary conclusion that they are compatible and complementary.

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Konzultační hodiny

Ke konzultacím u prof. Martina Potůčka se laskavě přihlašujte na adrese https://konzultace.fsv.cuni.cz

Přihláška k odebírání aktualit

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Jméno:
Email: