Martin Potůček

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Download Odborné články / Scientific Articles
Odborné články / Scientific Articles

Přehled odborných článků ke stažení.

List of scientific articles available for download.

 

Filter 
# Documents Size MB Created
1 Splitting Welfare State: the Czech and Slovak Cases
Potůček M., Radičová I., Social Research, Vol. 64, No. 4 (Winter 1997), pp. 1605-1643

Abstract: The split of Czechoslovakia at the end of 1992 and the establishment of the two independent states saw the creation of a sort of a natural social experiment. How strong is the heritage and how long is the institutional path-dependency of social policies in these countries? What factors cause potentially different choices of political goals and instruments in both countries? Do their social policies really differ? In trying to answer these questions, this paper starts with the description of the historical, cultural, political, economic and social conditions of the newly established states. Social policies and social policy reforms in specific areas are analysed: employment policies, policies of social security, housing and health care. Cross-national and cross-sectional comparisons allow for some preliminary conclusions. The Slovak government was more prepared to give up some of its responsibilities to public self-management and local government bodies in order to pass on the responsibility for solving urgent social problems (esp. employment policy, social insurance). The Czech government retained the majority of the responsibilities in these sectors because it enabled the state to redistribute resources collected there for other purposes. Whereas in the Czech Republic the development of corporatist institutions has occurred principally in the health sector (as a consequence of the medical profession being able to use these institutions to support their interest), the Slovak Government has maintained close control of health care reform. The Czech government was able to pursue the reform of the system of state social support (with the obvious tendency to replace universal schemes by means-tested ones), whereas the Slovak government has not had enough courage to do the same, faced as it has been by constant pressure of emerging social problems. The cumbersome and ineffective system of state social aid institutions has remained basically unchanged in both countries, the only exception being the creation of space for the activities of local non-governmental organisations. Both states have withdrawn most of its previous responsibilities for housing, most importantly in terms of state subsidies.
0.416353 27.08.2008
2 Havel versus Klaus: Public Policy Making in the Czech Republic
Potůček M., Journal of Comparative Policy Analysis, Vol. 1, No. 1, 1999, pp. 163-176
Kluwer Academic Publishers

Abstract: In Central and Eastern Europe, we can observe and analyze an ongoing social experiment euphemized as "the process of the transformation of totalitarian countries with centrally planned economies into democratic countries with market economies." This article offers an analysis of what has been happening in the Czech Republic in this regard. Attention is given to the impact of political philosophies (those represented by names of Vaclav Havel and Vaclav Klaus) upon legal and institutional changes. Key terms for better understanding of these processes are the free market, civil society, civic sector, and participation of citizens in public affairs. Channels, developmental threats, and opportunities for public policy formation and implementation are studied as well.
0.178244 27.08.2008
3 Ten Years After: Civil Society and the Third Sector in Central and Eastern Europe
Potůček M., Voluntas, Vol. 11, No. 2, 2000
Kluwer Academic / Plenum Publishers

Editorial

0.11859 27.08.2008
4 Czech social reform after 1989: Concepts and Reality
Potůček M., International Social Security Review, Vol. 54, No. 2-3, 2001, pp. 81-105

Abstract: The paper presents the most important institutional changes taking place in Czech social policy after 1989 in a broader cultural, economic and political framework.
0.305714 27.08.2008
5 Model vývoje české společnosti a její modernizace
Frič P., Potůček M., Sociologický časopis, č. 4, roč. 40, 2004, str. 415-431

Abstrakt: Stať podává přehled teorií modernizace a globalizace, relevantních pro návrh celostního přístupu k prognózování možných budoucností české společnosti. Výsledkem se stal model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu, užívaný od roku 2000 ve formulací vizí a strategií pracovištěm autorů - Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.
0.312159 27.08.2008
6 EU accession and social policy: the case of the Czech Republic
Potůček M., Journal of European Social Policy, Vol. 14, No. 3, 2004, SAGE Publications

Abstract: This paper assesses the place of the EU accession among the determinant of the changes taking place in the Czech social policy after 1989. Compulsory social and health insurance were re-introduced in the early 1990s, along with a guaranteed subsistence minimum for all, and an institucionalized state employment policy. This paper argues that EU-derived policies have had only a limited impact on Czech social-policy reforms, focusing mostly on institution building.
3.307131 27.08.2008
7 Umíme si vládnout? Část 1 - Veřejná politika
Potůček M., Purkrábek M. a Rašek A., Vojenské rozhledy, č. 3, 2005

Abstrakt: Stať nabízí systematický rozbor deficitů vládnutí (formování veřejné politiky a správy, převodu politických rozhodnutí do věcných řešení) v České republice na začátku 21. století.
0.346633 27.08.2008
8 Umíme si vládnout? Část 2 - Politické strany
Potůček M., Purkrábek M. a Rašek A., Vojenské rozhledy, č. 4, 2005

Abstrakt: Stať se zaměřuje na příčiny nedostatečné atraktivity českých politických stran v očích české veřejnosti a jejich funkčních selhávání. Následuje rozbor možností a oblastí jejich potřebné modernizace.
0.229832 27.08.2008
9 Česká veřejná politika jako vědní disciplína a jako předmět zkoumání
Potůček M., Teorie vědy /Theory of Science XVI/XXIX, č.2, 2007, s. 93-118

Abstrakt: Příspěvek podává souhrnnou informaci o vývoji veřejné politiky jako vědní disciplíny a jako předmětu výzkumu a výuky v České republice. Činí tak v historickém kontextu (všímá si přitom etap vývoje sociálních věd ještě před formálním ustavením oboru a posléze i vývojových fází jeho konstituování od začátku 90. let 20. století) a s vědomím širšího kulturního, politického a institucionálního kontextu jeho vzniku a uplatnění. Je podána charakteristika hlavních proudů výzkumu a výuky v oboru (s odkazem na stěžejní díla, jejich autory a kontext). Následuje reflexe dosažených výsledků a specifikace potenciálu jeho budoucího vývoje.
0.222681 27.08.2008
10 Vládnutí v České republice v době globalizace a evropské integrace
Potůček, M., Současná Evropa a Česká republika, 2007/2

Abstrakt: Na základě klasických i novějších teoretických zdrojů se příspěvek pokouší o lepší konceptualizaci řídících procesů orientujících vývoj soudobých společností. Rozebírá proměny státu, veřejné správy, interakce mezi trhem, státem a občanským sektorem v kontextu globalizace a evropské integrace. Věnuje se i uplatnění kritéria kvality a udržitelnosti života. Jako klíčová se jeví kategorie vládnutí a její derivát, strategické vládnutí.
Výklad povahy těchto procesů v české společnosti a formulace výzev budoucnosti se opírají o výsledky empirických výzkumů a prognostických prací, realizovaných na katedře veřejné a sociální politiky a na Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV UK v posledních letech.
0.237496 28.08.2008
11 The Capacities of Governance in CEE
11th NISPAcee Annual Conference, Bucharest 10.4. 2003
Published in Enhancing the Capacities to Govern: Challenges Facing the CEE Countries.

The purpose of this paper is to present a general description of the state of governance in the post-communist countries of Central and Eastern Europe. The findings on which the author bases this paper are drawn from his study of the situation in the Czech Republic, and are also based on the results of an expert survey carried out in April 2003 at the 11th Annual Conference of the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) in Bucharest. The survey brought together a total of 78 experts from 23 countries.
0.401277 12.11.2008
12 The Uneasy Birth of Czech Civil Society
Ten years after: civil society and the third sector in Central and Eastern Europe (editorial, pdf)
Voluntas, Vol. 11, No. 2, 2000

This paper analyzes both the political discourse and the reality of Czech civil society. It describes how the concept of civil society has emerged in a difficult ideological context, and sets out how policy towards it has developed, also highlighting its economic role. Recent empirical evidence on the existing range of citizens' activities and their attitudes toward aspects of civic society and organizations within it is marshaled in order to estimate the potential for citizenship in the Czech Republic.
0.257441 12.11.2008
13 Czech public policy as a scientific discipline and object of research (M. Potůček)
Central European Journal of Public Policy
Vol. 1—№ 1—October 2007—pp 102–121
ISSN 1802–4866

This article sums up the development of public policy as a scientific discipline and object of research and instruction in the Czech Republic. This is presented within a historical context (examining different stages of the development of Czech social sciences even before it was formalized, and the development of its being constituted since the early 1990s) with due regard for the broader cultural, political and institutional context of its arrival and application. A characteristic is given of the main streams of research and instruction in the field (with references to key literature, its authors and context). This is followed by a reflection of results and specification of development potentials.
0.7283 03.02.2009
14 Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí
BALABÁN, Miloš - POTŮČEK, Martin. The Science for population Protection. 2009, roč. 1

č. 1, s. 7-15. ISSN 1803-568X

Abstract: Globální vládnutí představuje množinu institucí, procedur a sítí nezbytných ke zvládání globálních problem. Pro současný globální vývoj je charakteristická psotupná eroze dříve výlučné role národního státu, který předává značnou část svých formálních i neformálních rozhodovacích pravomocí nadřazeným mezinárodním a supranacionálním strukturám. Četnost va různorodost globálních aktérů však nezaručuje adekvátní a koordinovanou odpoěď na široké spektrum globálních výzev. Budoucnsot globálního vládnutí tak bude do značné miry závislá na podobě multipolárního světa budoucnosti.


0.169879 26.04.2010
15 The Concept of the Neo-Weberian State Confronted by the Multi-Dimensional Concept of Governance. 1/2
The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Special Issue: A Distinctive European Model? The Neo-Weberian State.Vol. I, No. 2, Winter 2008/2009, pp. 83-94.

Abstract: The paper confronts the concept of Neo-Weberian state (based on the public administration school of thought) by the multi-dimensional concept of governance (generated by public policy). Empirical evidence from the post-communist countries, acquired by both concepts, allows for the preliminary conclusion that they are compatible and complementary.
3.707283 03.05.2010
16 The Concept of the Neo-Weberian State Confronted by the Multi-Dimensional Concept of Governance. 2/2
The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Special Issue: A Distinctive European Model? The Neo-Weberian State.Vol. I, No. 2, Winter 2008/2009, pp. 83-94.

Abstract: The paper confronts the concept of Neo-Weberian state (based on the public administration school of thought) by the multi-dimensional concept of governance (generated by public policy). Empirical evidence from the post-communist countries, acquired by both concepts, allows for the preliminary conclusion that they are compatible and complementary.
3.496249 05.05.2010
17 Will global public policy arise from global crisis?
Central European Journal of Public Policy E
Vol. 3—№ 2—December 2009—pp 4–21
ISSN 1802–4866

The global crisis has gravely affected and continues to affect the lives of people around the planet. Some authors see it as an opportunity to change the paradigm for interpreting the problems of contemporary societies as well as the ensuing governance. In this article, I attempt to answer the question whether or to what extent public policy as a scientific discipline has helped us to explain the nature of this crisis and find our ways out of it. I conclude by proposing some desirable directions for this discipline’s further development in order to make it better capable of responding to the global challenges humanity is facing.
0.249971 11.05.2010
18 Teorie Znovuzrození: občanský sektor v České republice
Politologická revue, č. 2, 1997
str. 35-52
4.317206 24.05.2010
19 Teorie a praxe české sociální politiky
Teorie a praxe české sociální politiky
Politologická revue, č. 1, 1997
str. 59-87

Stať analyzuje vývoj české sociální politiky v období 1989-1996. Všímá si výchozích podmínek země, politicko-hospodářského vývoje v prvních letech transformace a politického a odborného diskursu o budoucí podobě sociální politiky. Jsou rozebrány volební programy politických stran z roku 1996 z hlediska jejich sociálně politických cílů a pozornost je dále věnována komunikaci a rozhodovacím procesům ovlivňujícím sociální politiku.Kromě sociálního zabezpečení se článek věnuje i vývoji v oblasti bydlení, zdravotní péče, vzdělávání a politiky zaměstnanosti.
7.230747 24.05.2010
20 Zrodí se z globální krize globální veřejná politika? 1/2
SCIENTIAS Et SOCIETAS
Časopis pro společenské vědy a management
číslo 3 | 2010 | ročník VI

The global crisis has gravely affected and continues to affect the lives of people around the planet. Some authors see it as an opportunity to change the paradigm for interpreting the problems of contemporary societies as well as the ensuing governance. In this article, I attempt to answer the question whether or to what extent public policy as a scientific discipline has helped us to explain the nature of this crisis and find our ways out of it. I conclude by proposing some desirable directions for this discipline’s further development in order to make it better capable of responding to the global challenges humanity is facing.
4.459349 28.06.2011
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 2

Office hours

Note.

To consult with Prof. Martin Potůček, please apply at the website https://konzultace.fsv.cuni.cz

Newsletter subscription

Name:
Email: