Martin Potůček

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Download Příspěvky / Contributions
Příspěvky / Contributions

Přehled příspěvků na konferencích a přednášek ke stažení.

List of lectures and conference papers available for download.

 

Filter 
# Documents Size MB Created
1 The concept of Neo-Weberian State confronted by multi-dimensional concept of governance
Workshop Trans-European Dialogue. Public Administration: Towards the Neo-Weberian State, 29.-31.1.2008, Talin.
0.141321 29.08.2008
2 Universal social rights, divergent discourses
Conference Universal social rights, divergent discourses, 15.-16.2.2008, Paris, France.
0.164007 29.08.2008
3 Changing forms of state intervention in Social Protection
CINEFOGO-Workshop "Social Policies and Social Citizenship Rights: Change and Continuity in Europe". Paris, 14.-16.02.2008.

The nature of the public sphere has a considerable impact on actors preferences, activities, and governance outcomes as well. This contribution analyses diverging academic, administrative, political, civic and media discourses concerning universal social rights as criteria for public policy making at the national level (Czech Republic) as well as the impact of the European Union on them. The need and specific ways to nurture public spaces for effective cross-border public discourses are stressed.
0.164007 12.11.2008
4 Czech National Action Plan on Social Inclusion 2004-2006. Did it Matter?
Changing European Employment and Welfare regimes. The Impact of the Open Metod of Coordination on National Labour Market and Welfare Reforms, University of Bamberg, Germany, 23.-24.2. 2007

There are enduring uncertainties about conceptual, political, and administrative capacities of EU's policies relying on "soft" instruments, namely the Open Method of Coordination. This paper offers an example of how it was applied in fulfilling one of the Lisbon strategy goals - strengthening social cohesion - in the Czech Republic. It does so by analyzing the content and implementation capacities of the National Action Plan on Social Inclusion for the Czech Republic 2004-2006. This case is associated with the ways of the same task' solution in selected other EU member states. Neither the process of its preparation nor its content itself and its political and administrative implementation milieu allows for the conclusion that it has significantly influenced the real decision making in the country.
0.117537 12.11.2008
5 Trh, stát a občanský sektor jako regulátory společenského vývoje
CESES Praha, 2.-3.11. 2006

Veřejná politika jako vědní disciplína (blíže viz Potůček a kol. 2005) vychází z konceptu udržování či proměn sociální organizace (řádu), předpokládající vzájemné - někdy navzájem stimulující, jindy inhibující nebo poruchy generující - regulační působení trhu, státu (politické a správní moci) a občanského sektoru (asociací jakožto institucionalizované podoby aktivit občanské společnosti).
0.333985 12.11.2008
6 Proměny státu
CESES Praha, 2.-3.11. 2006

Na objasňování role státu a jeho funkcí v regulaci života společnosti se podílí mnoho vědních disciplín, především právo, historie, politické vědy, sociologie, teorie byrokracie, ekonomie, veřejná správa a organizační teorie. Jediná všeobsáhlá teorie tak komplexní entity jako je (národní) stát tudíž není k dispozici (Jessop 1990). Tento příspěvek vychází především z poznatků a přístupů veřejné politiky a správy. Podá obecnou charakteristiku regulační role státu, zastaví se u funkce státu jako nositele a garanta sociálního kontraktu, nabídne přehled výzev, před nimiž stojí státy na začátku 21. století, a nakonec vymezí některá pozitiva a negativa českého státu.
0.183964 12.11.2008
7 Evropské a národní strategie sociálního začleňování - teorie a praxe
FSS MU Brno, 26.5.2006

Strategie řešení problému sociálního vyloučení nepoutají zdaleka takovou výzkumnou pozornost jako tento problém samotný. Přesto jsou k dispozici indicie svědčící o tom, že politiky a projekty EU i národní akční plány sociálního začleňování narážejí na mnohá úskalí politického, administrativního, ale i koncepčního a kognitivního charakteru. Účelem tohoto příspěvku je rozebrat tato úskalí na pozadí praktických přístupů k realizaci Lisabonské strategie EU v interakci aktérů na evropské a národní úrovni. Specifická pozornost je věnována posouzení obsahu a možností realizace Národního akčního plánu sociálního začleňování ČR 2004-2006 jakožto potenciálního nástroje strategického vládnutí. Tato případová studie je uvedena do kontextu řešení stejné úlohy ve vybraných dalších zemích EU.
0.091663 12.11.2008
8 Strategic Governance In Central And Eastern Europe: From Concepts To Reality
14th NISPAcee Annual Conference, Ljubljana, Slovenia, 11.5.2006

The paper offers a conceptual basis for an analysis of conditions, institutions, and actual processes of strategic governance. The enumeration of dimensions of governance (as a multidimensional and holistic concept) makes it possible to focus on qualities and resources of its strategic dimension. A set of six criteria is suggested for testing the capacity of strategic governance in particular countries. It is applied to the Czech Republic - with the result that makes it clear that the capacity of strategic governance in this country is considerably underdeveloped. More thorough comparative analysis is needed in order both to test this research instrument and to collect the evidence on strategic governance in other Central and Eastern European countries.
0.095836 12.11.2008
9 Shaping Czech future by problem-orientated participatory research
EUA workshop on research management "Exploring new Ways to Interdisciplinary Research Projects", Aachen 11.-12.2. 2005
0.101951 12.11.2008
10 The Futures Wheel on European Integration
Second Prague Workshop On Futures Studies Methodology, Prague, 20.10. 2005.

This paper has been drafted to stimulate the further expert discussion about the future of European integration, and by doing so to fine-tune the conceptual premises and the composition of relevant topics for such a dispute. The method chosen for this purpose was the Futures Wheel, developed by Glenn (2003) as one of the methods used in forward studies. The original text and scheme were presented to the participants of the Second Prague Workshop on Future Studies Methodology, October 20, 2005, as an instrument to structure such a discussion. Three issues were discussed, ordered along the time scale: A - Historical cleavages; B - Current impact; C - Future consequences. At the end of the exposition of each issue, questions were proposed for further discussion (see Methodological appendix). The outcomes of the discussion were reflected in the updated present wording and in the scheme of Futures Wheel on European Integration (see Graph 1).
0.449447 12.11.2008
11 The Emerging European Public Space - What Can We Do There?
CINEFOGO Kick-off Conference, Roskilde, Denmark, 17.-19.10. 2005

The paper offers the societal context's conceptualization of the presumed Spread of Excellence (SoE) activities within the Network of Excellence 'Civil Society and New Forms of Governance in Europe - the Making of European Citizenship' (CINEFOGO). It does so by offering concepts of identities, governance and communication in public space adjusted to the recent development of the European Union. In the final part, TRANSACT principles and a sketch of institutional stakeholders of presumed CINEFOGO SoE tasks are submitted for further discussion.
0.226108 12.11.2008
12 Veřejná politika: most přes rozbouřené vody?
12. výroční konference NISPAcee, Vilnijus 13.5. 2004

Obecné zamyšlení o postavení a možných přínosech veřejné politiky. K dispozici také v angličtině.
0.174368 12.11.2008
13 Kapacity vládnutí: svět, Evropská unie, Česká republika
Zasedání české pobočky Římského klubu, Praha listopad 2003

Jeden z největších problémů současnosti tkví v nedostatečné kapacitě vládnutí (insufficient capacity of governance). Lidstvo neumí spravovat svoje vlastní záležitosti - rozpoutalo takovou dynamiku nekontrolovaných civilizačních změn, že za ní zavedené způsoby vlády dost beznadějně zaostávají. To vytváří nebezpečné "kapsy" konfliktů a tenzí a živí potenciály destrukce a zkázy.
0.076402 12.11.2008
14 Priority Issues and Strategic Concepts of the Development of the Czech Republic
International Forum on National Visions and Strategies, Soul 20.-22.5.2002
Published in National Visions and Strategies.

A systematic futures research is most prevalent in many developed countries of the world, particularly in the United States and Western Europe. It is encouraged by various international organizations including the United Nations, OECD, UNESCO, the World Bank and others. The Commission of the European Union emphasizes the importance of these organizations' activities in its programmatic documents and recommendations for candidate countries. It is necessary to realize that in the previous decade, the Czech Republic fell significantly behind in developing this field compared to Western Europe, but also to several countries in Central and Eastern Europe that find themselves currently in the middle of the transformation processes from command to market economy and out of authoritarian to democratic political system.
0.455278 12.11.2008
15 Health policy reforms in the Czech and Slovak Republics as a political process
The Politics of Welfare: Between Government Policy and Local Initiative, Vienna 24.-26.10.1997
Published in Small Transformations. The Politics of Welfare Reform - East and West.

The chapter deals with the paths of the health policy reforms in the Czech and Slovak Republics after 1989. It focuses on the political process of negotiations between key political actors, the nature of impemented measures and their impact on the management and budgetary system of the health services in both countries.
0.315564 12.11.2008
16 Fungování státní správy na centrální úrovni: vybrané problémy
Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy, FSV UK, Praha 30.11.-1.12. 2000

Účelem tohoto příspěvku je pomoci mu při shromažďování některých projevů toho, co bych souhrnně nazval atrofií koncepčního řízení na úrovni centrálních orgánů státní správy. Soustředím se na následující tématické okruhy:

* Strategická dimenze řízení
* Tvorba a realizace konzistentních veřejných politik
* Průřezová (horizontální) koordinace činností centrální státní správy
* Vnitřní řízení resortů
* Vzdělávání úředníků centrální státní správy
0.072462 12.11.2008
17 Budoucnost vysokých škol je nejistá
Vysoké školy a věda, financování vysokých škol, možnosti zvyšování počtu studentů, Senát PČR, Praha 19.9. 2001

Zaslouží si české vysoké školy získat v příštím roce ze státního rozpočtu o dvě miliardy více než navrhuje vláda? Nepochybuji o tom, že ano. Celý problém je ovšem složitější než pouze výše části jedné rozpočtové kapitoly v jednom kalendářním roce. Dále se pokouším hledat hlubší příčiny neutěšeného postavení českých vysokých škol a načrtnout možnosti a nástroje otevření cest k lepší budoucnosti jak těchto škol samotných, tak především jejich studentů a celé země.
0.224322 12.11.2008
18 Splitting Welfare State: the Czech and Slovak Cases
Social Research, Vol. 64, No. 4 (Winter 1997), pp. 1605-1643

The split of Czechoslovakia at the end of 1992 and the establishment of the two independent states saw the creation of a sort of a natural social experiment. How strong is the heritage and how long is the institutional path-dependency of social policies in these countries? What factors cause potentially different choices of political goals and instruments in both countries? Do their social policies really differ?
0.416353 12.11.2008
19 Tušené souvislosti paralelní krize vládnutí, ekonomiky a společenských věd
Mezinárodní vědecká konference ESF MU„Šlapanice 2009“
22.1. 2009
0.118114 10.02.2009
20 Volební program ke stažení
NESLADÍM, NESOLÍM, MYSLÍM. JSEM NESTRANICKÝM EUROKANDIDÁTEM ČSSD VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU. CHCI SE STÁT ŽIVOU VODOU V EVROPSKÉ POLITICE. PROČ KANDIDUJI?

Protože Evropská unie je velkou nadějí pro Českou republiku, Evropu i celý svět. Je příkladem toho, jak lze řešit konflikty zájmů mezi různými zeměmi jednáním a kompromisem. I jak se postavit čelem k problémům, na které jsou jednotlivé státy krátké.
Protože Evropskou unii je nutno – přes její jedinečný a průkopnický charakter – neustále zdokonalovat. Rozvíjí se nerovnoměrně. Zaostává například ve vytváření důstojných sociálních podmínek pro život lidí, v komunikaci s nimi, mohla by více než doposud podporovat výměnu studentů. To jí v očích jejích občanů ubírá na věrohodnosti.

Protože Evropský parlament bude mít po schválení Lisabonské smlouvy výraznější pravomoci při obsazování funkcí předsedy a členů Evropské komise, v legislativní tvorbě, při tvorbě rozpočtu – bude na něm záležet ještě více než dosud.

Protože nechci, aby Evropský parlament byl jen útočištěm ambiciózních politických rychlokvašek či odkladištěm vysloužilých politiků a partajních aparátníků. Zaslouží si hlubší vědecké poznání problémů soudobých společností a možností jejich řešení. Potřebuje více akademiků.

Protože chci, aby se ostatním Evropanům, vzpomenou-li si na Českou republiku a její působení v Evropské unii, vybavovaly i jiné myšlenky a osoby než výroky a jméno Václava Klause.

Můžete s mými názory třeba i souhlasit. Můžete ale něco učinit pro to, abych byl zvolen? Dáte-li si tu práci, naleznete mne přece - jako jediného nestraníka - až na „nevolitelném“ čtrnáctém místě kandidátky ČSSD!

Naštěstí zvolení do Evropského parlamentu není předem zcela dáno pořadím na kandidátkách. Existují i preferenční hlasy, které pootevírají dveře těm vzadu. Zakroužkujete-li pořadové číslo svého kandidáta, zvýšíte pravděpodobnost, že „přeskočí“ kandidáty, zařazené před ním. Můžete mu velmi pomoci i tím, když ještě před volbami zmíníte tuto možnost ve své síti přátel a známých s podobnou orientací.
0.061935 11.05.2009
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 2

Office hours

Note.

To consult with Prof. Martin Potůček, please apply at the website https://konzultace.fsv.cuni.cz

Newsletter subscription

Name:
Email: